А. І. Ломонос

УДК 621.314.222.6-5:621.313.2.001.4
С. 17-25
Мова Англ.
Бібл. 16 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ В КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

А. І. Ломонос
Розглянуто питання розрахунку параметрів керування силовими напівпровідниковими перетворювачами енергії для реалізації навантажувальних режимів випробуваних машин постійного струму. Розглянуто блок-схему комплексу для випробування й проаналізовано режими навантаження із впливом наякірне коло, на коло обмотки збудження та комбінованим впливом. Розглянуто питання використання методу планування експерименту з метою побудови регресійної моделі для визначення параметрів керування напівпровідниковими перетворювачами енергії в колі обмотки збудження. Розкрито принципи побудови системи автоматичної компенсації змінної складової струму в колі силового перетворювача. Наведено алгоритми роботи системи керування в режимах компенсації та навантаження. Розглянуто блок-схему моделі системи керування взаємним навантаженням машин постійного струму, за дослідженням якої зроблено висновки щодо можливості формування режимів компенсації та навантаження.
Ключові слова: випробувальний комплекс, машина постійного струму, перетворювач енергії, параметри керування, навантажувальний режим, режим компенсації.

УДК 621.313.2

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. І. Ломонос

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ai_lomonos@ukr.net

З метою якісного проведення процесу випробування електричних машин необхідно використовувати схемні рішення й способи керування, що забезпечують підвищення ефективності випробування електричних машин за рахунок формування енергозберігаючих навантажувальних режимів. Актуальним на даний час є питання використання віртуальних технологій для розширення можливостей дослідження систем навантаження електричних машин шляхом розробки віртуальних стендів або тренажерів. Розроблено графічний інтерфейс віртуального тренажеру, який дозволяє за допомогою візуальних графічних елементів створювати технологічні схеми різного ступеня складності та конфігурації, задавати параметри віртуальних елементів, моделювати режими статичного та динамічного навантаження електричних машин.

Ключові слова: система навантаження, електрична машина, віртуальний прилад, віртуальний тренажер.

Н.М. Микитенко, А.І. Ломонос

Інформаційна технологія оптимізації руху електропотягу метрополітену

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 80–81.

У работі проведена розробка інформаційної технології, що забезпечує побудову оптимальної траєкторії руху електропотягу метрополітену та дозволяє отримати значення критеріїв оптимальності, а також, шляхом їх мінімізації, розрахувати оптимальну траєкторію руху електропотягу метрополітену.

Є. В. Нечитайло, А. І. Ломонос

Розробка елементів віртуального тренажера для дослідження систем навантаження електричних машин

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 255–256. Проведений аналіз використання віртуальних тренажерів для навчання студентів технічних спеціальностей, а також використання віртуальних технологій для розширення можливості дослідження систем навантаження електричних машин. На базі запропонованих математичних моделей об’єктів розроблено елементи віртуального тренажера системи взаємного навантаження, який надає можливість вивчення та дослідження режимів статичного та динамічного навантаження машин постійного струму у складі різних типів систем навантаження випробувальних комплексів.