А.Л. Перекрест

УДК 621.311.004.18.001.5:64-6
С. 162-170
Мова Укр.
Бібл. 21 назв.

НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

А.Л. Перекрест, С. С. Романенко
Виконано аналіз підходів до досягнення необхідної якості в енергетичних системах із використанням циклу безперервного поліпшення. Запропоновано підхід до енергоресурсозбереження в комунальній енергетиці за рахунок взаємопов’язаного розгляду питань енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування. Приведено формалізацію окремих складових принципу «трьох Е» з використанням підпорядкованих множин процесів та їх змінних.Для оцінки ступеня взаємозв’язку окремих складових принципу «трьох Е» використана діаграма Венна, в якій перетин двох множин показує загальні властивості або виконувані завдання, а область перетину трьох множин – досягнення необхідної енергетичної ефективності об’єкта енергоресурсозбереження.Показано, що для досягнення необхідного рівня енергоефективності будівель спочатку треба впроваджувати автоматизовані системи їх моніторингу та керування. Наведено впроваджені в практику експлуатації інженерних систем будівель закладу освіти приклади реалізації окремих складових принципу «трьох Е» та їх взаємодії при енергоресурсозбереженні у вигляді автоматизованої системи віддаленого керування теплоспоживанням та інформаційного забезпечення систем енергетичного моніторингу.
Ключові слова: енергоресурсозбереження, енергетична ефективність, теплоспоживання будівель.

УДК 697.1:628.87
С. 96-104
Мова Укр.
Бібл. 23 назв.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ОПАЛЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

О. В. Герасименко, А. Л. Перекрест
Розглянуто питання теплового комфорту в приміщеннях громадських будівель із позицій теплового балансу та інженерних систем, що його забезпечують.Для окремо взятого приміщення навчального корпусу університету розраховано втрати тепла через зовнішні огороджувальні конструкції, що дозволяє обґрунтувати вибір опалювальних приладів. Розглянуто основні електротеплові прилади, що використовуються для забезпечення локального комфорту в окремих приміщеннях громадських будівель. Встановлено, що за кількістю споживаної електроенергії й якістю повітря найбільш доцільно використовувати плінтусні обігрівачі. Запропоновано структуру й принципи функціонування системи комбінованого опалення громадської будівлі з використанням пристроїв локального нагріву окремих приміщень та автоматизованого вузла погодного регулювання. Оцінено техніко-економічні показники системи комбінованого опалення.
Ключові слова: опалення, мікроклімат, комфорт, комбіноване опалення.

Інженерні та освітні технології

УДК 697.34:004.51
С. 37-50
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ ГРУППЫ ЗДАНИЙ

А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. А. Кущ-Жирко
В работе представлена реализация распределенных систем мониторинга и управления с помощью возможностей LabView с использованием технологии распределенной переменной (SharedVariable) и модуля DSC Module. Техническая реализация распределенной системы включает локальные системы контроля температурных режимов и регулирования тепловой нагрузки отдельных зданий, а также диспетчерский пункт в виде персонального компьютера, подключенного к локальной телекоммуникационной сети университета. Локальные системы контроля и регулирования расположены в отдельных зданиях и подключены к локальной сети через промышленные интерфейсы связи. В результате работы создан интерфейс серверной части автоматизированной системы температурного мониторинга и управления теплопотреблением отдельных зданий, что позволяет упростить процесс обслуживания отдельных систем регулирования тепловой нагрузки, а также выполнять сравнительный анализ их эффективности по абсолютным и удельным показателям.
Ключевые слова: теплопотребление зданий, распределенные системы управления, автоматизированные системы мониторинга.

УДК 697.347:378.162

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В РЕГУЛИРУЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Т. В. Журавель, А. Л. Перекрест, С. С. Романенко

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: wey77@mail.ru

Выполнен анализ существующих решений по регулированию тепловой мощности систем отопления гражданских зданий. Установлено, что регулирование тепловой мощности зданий целесообразно выполнять по качественно-количественному принципу с помощью автоматизированных узлов погодного регулирования, устанавливаемых в индивидуальных пунктах. Процесс настройки микропроцессорных погодных регуляторов под определенную систему отопления является достаточно трудоемкой задачей, т.к. зависит от динамических свойств здания. В ходе сравнительной характеристики показателей качества для двух учебных зданий определено, что чем меньше зависимость времени запаздывания от постоянной времени здания, тем проще настройка регулятора и лучше показатели качества регулирования. Выявлено, что для соизмеримых по объему зданий с одинаковой этажностью динамические показатели работы системы отопления здания с двумя насосами лучше, чем системы отопления здания с одним насосом.

Ключевые слова: система отопления, индивидуальный тепловой пункт, система автоматического регулирования, время запаздывания.

УДК 681.536.5:697.34

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА НАСТРОЕК ПОГОДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

А. Л. Перекрест, Е. О. Чеботарева, Д. В. Романча

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: Yoko.93@yandex.ua, rdv051210@ya.ru

Рассмотрена работа погодных регуляторов Danfoss ECL и Siemens RVD систем теплоснабжения зданий. Установлено, что параметры регуляторов зависят от температурных графиков, приведённых в их документациях. От правильности выбора наклона температурных кривых зависит эффективность работы регуляторов. С помощью математического описания температурных графиков путем расчета можно получить значения температуры заданной подачи, наклона кривых и т.д. Для упрощения процесса расчета настроек создана компьютерная программа в Labview, которая, получая исходные данные в виде различных уставок на температуры воздуха внутри и снаружи здания, температуры теплоносителя на входе и на выходе, позволяет определять наклон температурного графика, соответствующий конкретному зданию.

Ключевые слова: погодные регуляторы, температурный график, оптимальные настройки, наклон кривых.

УДК 004.383.3:378.147.88.227.16

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ

А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець, В. В. Снігур, О. А. Чорна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Volta21@yandex.ua

Запропоновано підхід до вивчення методів цифрової обробки сигналів при підготовці інженерів різних спеціальностей на основі комп’ютеризованої навчальної системи. Наведено розроблену структуру системи з трьома модулями. Система забезпечує підвищення якості навчання методам цифрової обробки сигналів за рахунок використанням віртуальних та фізичного стендів із модулем тестування для оцінки знань. Показано приклади реалізації окремих методів цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі цифрового сигнального процесору та спеціалізованого програмного забезпечення. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів за напрямом «Системна інженерія».

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, лабораторний практикум, цифровий сигнальний процесор. 

Е. С. Симонов, А. Л. Перекрест 

К созданию систем текущего контроля и определения состояния систем энергосбережения общественных зданий

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 186–187.

В работе описаны требования к практической реализации систем мониторинга систем энергосбережения общественных зданий. Представлены блок-схема способа оптимизации энергопотребления зданий и некоторые методы анализа данных об энергопотреблении.

А.Л. Перекрест, М.О. Кущ-Жирко

Реализация распределенных систем температурного мониторинга и управления средствами LabView

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 217–218.

В работе рассмотрена реализация распределенных систем управления с помощью встроенных возможностей LabView: Shared Variable и DSC Module. В результате работы создан интерфейс серверной части автоматизированной системы мониторинга и управления температурными режимами отдельных зданий, что позволяет выполнять анализ эффективности работы отдельных систем управления по показателю удельного теплопотребления.

В. В. Снігур, А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець

Тренажер для вивчення методів цифрової обробки сигналів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 257–258.

Представлено опис розробки структури тренажеру для вивчення методів цифрової обробки сигналів. Розглянуто та обґрунтовано елементи структури тренажеру. Наведено приклад фільтрації за максимальною амплітудою при вивченні методу прямого та зворотного перетворення Фур’є у пакеті Labview.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3:378.147.88.227.16
С. 184-186
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець
Обґрунтовано актуальність розробки комп’ютеризованої навчальної системи для вивчення методів цифрової обробки сигналів із використанням комплексу технічних і віртуальних засобів. Розроблено структуру навчальної системи та сформульовано основні вимоги до її складових. Показано призначення, функції та спосіб реалізації віртуальних засобів. Наведено перелік віртуальних приладів, що забезпечують вивчення базових процедур цифрової обробки сигналів. Описано технічні засоби, що є основою фізичного лабораторного стенду для вивчення методів ЦОС.
Ключові слова: цифрова обробка сигналів, віртуальний прилад, цифровий сигнальний процесор.