А. С. Улановська

Інженерні та освітні технології

УДК 378.11-057.875:005.591.6(477)
С. 144-147
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА ДО ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

А. С. Улановська
Одним з основних завдань Болонського процесу є перетворення студента з об’єкта в суб’єкт не лише в навчально-виховному процесі, а й у модернізаційних перетвореннях вищої освіти. В Україні, як і в багатьох країнах Європи, імплементація Болонських принципів та рекомендацій, що впроваджуються часом непослідовно і нерівномірно, сприймається студентами неоднозначно. Цей ефект посилюється низкою перешкод, що виникають на шляху включення студентства в процес модернізації вищої школи. У статті на основі аналізу особливостей студентського руху в Україні основними сучасними проблемами включення студентства до процесу модернізації вітчизняної системи вищої освіти визначено такі: необізнаність студентів та негативне ставлення до Болонського процесу, недостатній розвиток студентської мобільності, низький рівень залучення студентів до процесу забезпечення якості освіти, обмежена участь студентів в управлінських процесах на всіх рівнях системи ВО, політизація студентського руху, низький рівень зацікавленості студентів в освітній політиці держави, регіону чи окремого ВНЗ, брак фінансових ресурсів.
Ключові слова: Болонський процес, модернізація вищої освіти, залучення студентства, студентський рух, забезпечення якості вищої освіти.