А. В. Некрасов

УДК 621.616.13
С. 101-109
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ВНУТРІШНЬОКАР’ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ

А. М. Гребенюк, А. В. Некрасов
Проведено аналіз особливостей умов роботи й основних причин виникнення аварійних режимів для кар’єрних тягових мереж змінного й постійного струму, розглянуто аварійні струми в контактній мережі
постійного й змінного струму для умов тягової мережі змінного струму напругою 10,5 кВ Публічного акціонерного товариства «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» та їх вплив на електробезпеку. Наведено результати досліджень аварійних струмів при обриві контактного проводу в тяговій мережі змінного струму, при обриві контактного проводу в тяговій мережі постійного струму, а також результати досліджень умов електробезпеки при обриві контактного проводу тягової мережі змінного струму. На підставі проведених досліджень встановлено, що аварійні режими, викликані обривом контактного проводу, характеризуються появою коротких замикань, замикань на землю, а також замикань на заземлювальну мережу кар’єра внаслідок торкання обірваним контактним проводом корпусу заземленого технологічного обладнання, супроводжуються появою небезпечних значень аварійних струмів, потенціалів і крокової напруги, а також можливі аварійні режими, за якими ймовірно неспрацювання штатних засобів захисту. Торкання обірваного контактного проводу заземленого корпусу електрообладнання або технологічних машин становить особливу небезпеку з точки зору ураження людей електричним струмом за рахунок появи на корпусах потенціалів, що значно перевищують допустимі рівні, особливо для тягової мережі напругою 10 кВ, при цьому значення струмів, що проходять через тіло людини за відсутністю додаткових ізоляційних засобів, значно перевищують короткочасно безпечні рівні.
Ключові слова: тягова мережа кар’єрів, аварійні струми, обрив контактного проводу, електробезпека.

УДК 621.315.175
С. 149-157
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРА ДІАГНОСТУВАННЯ ОЖЕЛЕДОУТВОРЕННЯ НА ПРОВОДАХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

О. А. Козловський, А. Ю. Орлович, А. В. Некрасов
Елементи повітряних ліній розподільних електричних мереж є найменш захищеними від дії атмосферних навантажень унаслідок сплину нормативного терміну експлуатації, заниження їх механічної міцності при будівництві, а також змін клімату. За цих умов усунути загрозу їх ушкодження та руйнування можливо шляхом проведення плавок ожеледі струмами штучного короткого замикання на основі діагностичної інформації. Проте існуючі системи технічного діагностування ожеледно-вітрових явищ на проводах повітряних ліній мають суттєві недоліки: недосконалі алгоритми прогнозування ожеледоутворення, використання первинних вимірювальних перетворювачів з параметрами, відмінними від параметрів контрольованого проводу. З метою вдосконалення способу прогнозування ожеледоутворення проаналізовано мікрофізичні процеси утворення ожеледно-паморозевих відкладень на проводі й встановлено, що початок фазового переходу в термодинамічній системі «атмосферне повітря–провід» можливо діагностувати за кількістю витраченої енергії зовнішнього джерела. При цьому час роботи зовнішнього джерела пропорційний часу до фазового переходу системи при постійній його потужності. Для кількісної оцінки часу роботи зовнішнього джерела, що необхідний для початку здійснення фазового переходу, розв’язано нестаціонарне диференціальне рівняння теплопровідності ділянки проводу, отримано математичні моделі двох характерних випадків, що передують ожеледоутворенню: провід знаходиться у вологому повітрі та поверхня проводу змочується дощем. Теоретичними та експериментальними дослідженнями підтверджено, що час охолодження ділянки проводу до моменту появи штучних ожеледно-паморозевих відкладень, за умови незмінної потужності джерела охолодження, є інформативним параметром і може бути використаним при розробці прогнозуючої системи діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж.
Ключові слова: повітряна лінія електропередачі, обледеніння проводів, параметр діагностування.

УДК 621.313.281.1

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ В МАШИНАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЛО-ПОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ

І. А. Кущ, А. В. Некрасов, В. В. Ромашина

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: igor_kushch@ukr.net

Проведено аналіз відмінностей розрахунку електромагнітних параметрів аналітичним та чисельним методом для машин постійного струму. Визначено та розкрито недоліки використання аналітичних методів при розрахунку електромагнітного моменту в машинах постійного струму. Показано особливості розрахунків магнітної енергії та коенергії за допомогою використання принципу д’Аламбера–Лагранжа. Обгрунтовано принципи застосування програмного забезпечення для розрахунку електромагнітних полів, основаного на методі скінченних елементів для визначення електромагнітного моменту машин постійного струму. Побудовано динамічну коло-польову модель двигуна постійного струму, що надає можливість провести аналіз зміни електромагнітних параметрів у часі. Шляхом обробки результатів моделювання отримано розподіл магнітної коенергії у перерізі машин постійного струму. Показано, що при використанні чисельних методів, за умови достатньої кількості елементів скінчено-елементної сітки, можливо отримати характерні залежності для двигуна постійного струму, які враховують особливості його режиму роботи при зміні характеристик магнітної системи.

Ключові слова: магнітна система, енергія, коенергія, електромагнітний момент, принцип д’Аламбера–Лагранжа.