Автореферати

УДК 621.3.016.3:621.313.2
А.І. Ломонос
[Ломонос А.І. Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / А.І. Ломонос. – Кременчук, 2013. – 23 с.]
Захист відбудеться 10 квітня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
У дисертації розв’язано актуальну науково-практичну задачу підвищення енергетичної ефективності обладнання під час випробування машин постійного струму шляхом використання системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів. Доведено, що застосування системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів, на відміну від існуючих комплексів для випробування, забезпечує виконання необхідних технологічних режимів роботи комплексу при менших енергетичних і матеріальних затратах. Обґрунтовано застосування у системі взаємного навантаження електромеханічного компенсатора, у ролі якого використовується підключена додаткова електрична машина постійного струму. Доведено, що з урахуванням динамічних режимів роботи у системі взаємного навантаження розрахункові значення параметрів трансформатора і напівпровідникового перетворювача енергії можуть бути зменшені з дотриманням навантажувальної здатності обладнання. Отримано регресійні математичні моделі, які пов’язують ефективні струми випробуваного двигуна, компенсатора та перетворювача енергії з параметрами керування напівпровідниковими перетворювачами у колах обмоток збудження електричних машин, що забезпечують формування навантажувального режиму та режиму компенсації змінних складових струму в силовому контурі. Розроблено алгоритми роботи та синтезовано екстремальну систему взаємного навантаження машин постійного струму, яка здійснює пошук мінімального значення струму якірного перетворювача енергії з автоматичним формуванням режимів навантаження та компенсації. Експериментально підтверджено можливість формування навантажувального режиму зі споживанням з мережі потужності втрат, що дозволяє використовувати нереверсивний напівпровідниковий перетворювач для живлення якірних кіл випробуваного двигуна та компенсатора за умови рівності їх потужностей.
Ключові слова: комплекс для випробування, машина постійного струму, система взаємного навантаження, електромеханічний компенсатор, миттєва потужність.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 004.89:621.313.333
І.С. Конох
[Конох І.С. Інформаційна технологія для управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / І.С. Конох. – Вінниця, 2013. – 23 с.]
Захист відбудеться 30 березня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету за адресою: ауд. 210, ГНК, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
Дисертаційна робота присвячена питанням створення інформаційної технології управління випробувальним комплексом, що має властивість адаптації до об’єкту випробувань за рахунок використання нечіткої логіки і дозволяє формувати оптимізовану випробувальну напругу, що підвищує ефективність випробувань.
В роботі досліджено операції, що виконуються на випробувальних дільницях, запропоновано метод їх автоматизації за допомогою сучасних комп’ютерних засобів. Для автоматизації процесу випробувань і виключення суб’єктивних чинників розроблений метод ідентифікації випробовуваної машини за цифровими зображеннями і пошук паспортних заводських даних. Для його підтримки створено алгоритмічне, інформаційне та програмне забезпечення, що автоматизує операції визначення паспортних даних асинхронного двигуна й обліку їх зміни в процесі ремонту.
З метою підвищення точності визначення параметрів схеми заміщення за методом аналізу балансу миттєвої потужності визначено характеристики напруги живлення та вимоги до спектрального складу потужності. Розроблені елементи інформаційної технології дозволяють підвищити якість роботи методу.
Розроблено структуру нечіткої системи керування спектральним складом споживаної потужності в процесі навантажувальних випробувань, відмітною рисою якої є апроксимація нечітким контролером знайдених залежностей зміни спектрів струму та потужності від спектра напруги. Створено алгоритми логічного керування роботою системи.
Проведено розробку й оптимізацію роботи регулятора струму з єдиною структурою з метою формування режимів ідентифікації та динамічного навантаження, що забезпечує якісні перехідні процеси при всіх можливих змінах параметрів асинхронних двигунів.
Створено комплекс програм, що реалізують елементи інформаційної технології.
Ключові слова: асинхронний двигун, полігармонічне живлення, нечітка логіка, регулятор струму, миттєва потужність, відео ідентифікація.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.