Бекбаєв А. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.867.2

С.    370-372

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БАГАТОДВИГУННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

А. Б. Бекбаєв, Д. Б. Акпанбетов, А. К. Жумаєв

Розглядаються питання оптимального управління багатодвигунним асинхронним електроприводом з перетворювачами частоти стрічкового конвеєра із застосуванням методу принципу максимуму. Для оптимального управління обрано інтегральний критерій оптимальності, що забезпечує вимоги синхронного обертання електродвигунів конвеєра. Складено алгоритм оптимального управління із застосуванням методу послідовних наближень та досліджено у системі MATLAB 7.0; за результатами розрахунку отримано оптимальну криву управління, за передавальною функцією якої визначено закон оптимального управління багатодвигунним електроприводом стрічкового конвеєра.

Ключові слова: багатодвигунний асинхронний електропривод, частотне регулювання, моделювання, оптимальне керування, принцип максимуму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.515.001

С.    575-578

Мова  Рос.

Бібл. назв.

КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОНТАКТУ

А. Б. Бекбаєв, А. М. Карбозова, В. П. Шеришев

Розглянуто питання, пов’язані з визначенням температури площадки торкання електричного контакту методами математичного моделювання шляхом вирішення прямої задачі теплопровідності. Вихідну змішану крайову задачу теплопровідності методом термічно тонкого шару зведено до задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку, що має досить просте аналітичне рішення. Методами випадкового пошуку й найменших квадратів знайдено значення двох поправочних коефіцієнтів. Це дозволило звести абсолютну похибку визначення температури площадки торкання до чотирьох градусів. Отриману формулу покладено в основу побудови інтелектуального датчика температури недоступної поверхні.

Ключові слова: контроль, тепловий стан, електричний контакт.