Бодсон М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 48-52
Мова Англ.
Бібл. 8 назв.

КРИТИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ПОСЛІДОВНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ

О. І. Кіселичник, М. В. Пушкар, М. Бодсон
Представлено аналітичні умови для послідовного самозбудження асинхронних генераторів, отримані на основі результатів для паралельного самозбудження. Виведено формули для розрахунку критичного навантаження генератора з послідовним самозбудженням у функціях ємності та кутової частоти. Показано особливості границь послідовного самозбудження в порівнянні з паралельним. Представлено розрахункові та експериментальні графіки границь самозбудження, а також розрахункові тривимірні графіки критичного навантаження для обох варіантів самозбудження. Виявлено, що при послідовному самозбудженні, на відміну від паралельного, залежність критичного навантаження від ємності та швидкості не має точки екстремуму.
Ключові слова: асинхронний генератор, послідовне самозбудження, критичне навантаження, границя самозбудження.