Ченчевой В. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.33
С. 97-106
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

М. В. Загірняк, В. О. Огарь, В. В. Ченчевой, В. П. Ляшенко, Атеф С. Аль-Машакбех
Запропоновано схеми заміщення, а також уточнені математичні моделі асинхронного двигуна з урахуванням нелінійності кривої намагнічування, явища гістерезису й вихрових струмів. Досліджено статичні, енергетичні та динамічні характеристики асинхронного двигуна з урахуванням зазначених явищ. Проведено гармонійний аналіз струмів асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу. Показано, що врахування нелінійності кривої намагнічування в математичній моделі призводить до збігу характеристик, отриманих на математичній моделі з експериментальними кривими. Показано вплив збільшення втрат від вихрових струмів на характеристики асинхронного двигуна. Адекватність представленої математичної моделі підтверджено експериментальними дослідженнями.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, втрати в сталі, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис, вихрові струми.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 75-85
Мова Рос.
Бібл. 29 назв.

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ГЛИБОКІЙ ЇЇ НАСИЧЕНОСТІ

Д. Й. Родькін, В. В. Ченчевой, В. О. Огарь
Показано, що існуючі методи визначення втрат у сталі асинхронної машини придатні тільки для початкової прямолінійної (ненасиченої) ділянки кривої намагнічування, що дає значну похибку в режимі насичення, або містять велику кількість невідомих елементів, що робить громіздким і складним використання результатів у практичних цілях. Запропоновано метод, який є подальшим розвитком відомого підходу до визначення втрат у сталі. При цьому враховується зміна індуктивності намагнічування, що дозволяє використовувати його в режимі сильного насичення. Вирази для визначення втрат у сталі надано у функції магнітного потоку, електрорушійної сили і струму, що робить їх придатними для практичного використання.
Ключові слова: асинхронна машина, насичення, втрати в сталі.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34
С. 61-69
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ РУШАННІ

О. А. Хребтова, В. В. Ченчевой, В. О. Огарь
Розглянуто спосіб визначення параметрів мережі живлення для частотно-регульованого асинхронного електроприводу в умовах важкого пуску й рушання. Установлено, що застосування регресійної моделі, яка відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти напруги мережі живлення, дозволяє отримати максимально допустимий пусковий момент при мінімальному пусковому струмі з урахуванням кривої намагнічування для технологічних механізмів в умовах важкого рушання й пуску. Регресійну модель отримано методом планування експерименту, вхідні параметри якого визначалися на базі математичної моделі асинхронного двигуна в трифазній системі координат. Для апроксимації кривої намагнічування за експериментальними даними авторами запропоновано використовувати функцію Локон (Верзьера) Аньезі, яка відображає реальні процеси в області низьких частот напруги живлення.
Ключові слова: частотно-регульований електропривод, важкі умови рушання й пуску, крива намагнічування, математична модель, гіпотетичний метод, регресійна математична модель.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 69-84
Мова Рос.
Бібл. 23 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ З НАСИЧЕННЯМ

В. В. Ченчевой, Д. Й. Родькін, В. О. Огарь
Отримано аналітичний вираз для визначення втрат у сталі асинхронної машини, зручне для практичного застосування, що вимагає значно менших обчислювальних витрат порівняно з уже існуючими методиками. Запропонований метод дозволяє отримати відносно прості залежності з великим ступенем точності для формування задаючих впливів і використовувати їх у системах мінімізації втрат регульованого електроприводу. Знайдені залежності придатні для опису втрат у сталі, що необхідно при проектуванні системи автономної генерації енергії та визначення максимальної навантажувальної здатності генераторної установки.
Ключові слова: асинхронний двигун, насичення, втрати у сталі.

УДК 621.313.332.012
№ держреєстрації 0113U001190

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В УМОВАХ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З САМОЗБУДЖЕННЯМ

Д.Й. Родькін, Ю.В. Зачепа, В.В. Ченчевой
Звіт з НДР: 51 с., 18 рис., 6 табл., 30 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в автономних системах електроживлення з генераторними установками на базі електричних машин змінного струму.
Мета дослідження: підвищення ефективності застосування автономних генеруючих установок на базі асинхронних генераторів з конденсаторним збудженням при живленні споживачів співставної потужності.
Метод дослідження: розробка теоретичних положень, аналіз варіантів та побудова систем керованого пуску асинхронного двигуна, проведення експериментальних досліджень на математичних та на фізичних моделях.
Теоретично обґрунтована можливість підвищення енергоефективності роботи автономних генеруючи установок на базі асинхронного генератора з ємнісним збудженням для живлення промислових і комунальних об’єктів. Розглянуто принципи побудови систем автономного енергопостачання на базі асинхронного генератора та особливості пуску асинхронних двигунів, як найбільш розповсюджених перетворювачів електричної енергії в механічну роботу. Проведено дослідження на математичних та фізичних моделях процесів пуску асинхронних двигунів. Запропоновано спосіб та розроблено пристрій «сприятливого» пуску асинхронних двигунів з живленням від автономного асинхронного генератора.
Результати роботи можуть бути використані на промислових, сільськогосподарських і комунальних об’єктах.
АВТОНОМНА СИСТЕМА електропостачання, асинхронний генератор, ПУСКОВА СИСТЕМА, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.