Ченчевой В. В.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.333.02
С. 37-55
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ОСОБЛИВОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ченчевой В. В., Родькін Д. Й., Чорний О. П., Юдіна Г. Г.
При практичній реалізації технічних систем з асинхронним генератором вельми важливо, зокрема, забезпечити самозбудження асинхронної машини за заданий відрізок часу і певні параметри усталеного в результаті самозбудження режиму. Проблема належного вибору параметрів і правильного проектування асинхронного генератора обумовлює актуальність розробки методу сукупного розгляду якості гами можливих перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора з метою оцінки впливу варіації електричних параметрів генератора на якість процесу самозбудження. У зв’язку з цим ставиться завдання узагальненого розгляду якості перехідних процесів самозбудження для цілої гами значень будь-якого параметра асинхронної машини з конденсаторним збудженням з метою його оптимального вибору при проектуванні. Проведені теоретичні дослідження ємнісного самозбудження машин змінного струму створили хорошу основу для успішного вирішення питань, пов’язаних з практичним використанням цього явища, зокрема, в асинхронному генераторі. Один з них – всебічний аналіз перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, процес самозбудження, планування експерименту.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 66-75
Мова Рос.
Бібл. 58 назв.

ПРИРОДА АНОМАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ СТАЛІ В РЕЖИМІ ГЛИБОКОГО НАСИЧЕННЯ

Ченчевой В. В., Родькін Д. Й., Огарь В. О.
Зроблено спробу пояснити причини формування аномально високих значень втрат у сталі в режимі глибокого насичення. Розроблено математичну модель формування втрат у сталі, яка відрізняється врахуванням тимчасового запізнювання індуктивності намагнічування від струму намагнічування. Модель надана у вигляді блок-схеми, що пов’язує струм обмотки, її індуктивність і втрати в сталі, та є важливою в розумінні процесів динамічного перемагнічування електротехнічної сталі. Отримано вираз для визначення втрат у сталі на підставі нелінійної динаміки доменних структур та їх нерівномірного руху на різних циклах перемагнічування . Отримана залежність для визначення втрат у сталі асинхронної машини забезпечує високу збіжність розрахункових і експериментальних даних, що необхідно при розробці систем асинхронних електроприводів і асинхронних генераторів з релейним регулятором ємнісного струму в ланцюзі порушення.
Ключові слова: втрати в сталі, ферромагнетик, доменні структури, гістерезис.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318.03
С. 24-30
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ ВІБРОУЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ З ДЕБАЛАНСНИМ ВІБРОЗБУДЖУВАЧЕМ

Ноженко В. Ю., Родькін Д. Й., Ченчевой В. В.
Розглянуто вібраційну площадку з двохвальними дебалансними віброзбуджувачами, яка застосовується на виробництві залізобетонних виробів для ущільнення бетонних сумішей у формі. Відзначено основні недоліки таких віброплощадок, більшість з яких пов’язана з проходженням зони резонансу при пуску. Для підвищення ефективності роботи вібраційних площадок запропоновано розрив механічного зв’язку між валами приводних двигунів і застосування регульованого електроприводу. Побудовано математичну модель переміщення вібро-площадки уздовж осі . Надано результати моделювання переміщення вібросистеми, моменту й частоти обертання приводних двигунів, вібраційного моменту, прикладеного до валів двигунів при прямому пуску. Проведено дослідження впливу трьох законів частотного керування на пуск віброплощадки й проходження резонансної області. Визначено, що для зниження амплітуди коливань при переході через резонансну зону необхідно управління кутом неузгодженості між дебалансними масами.
Ключові слова: дебалансний віброзбуджувач, віброколивання, резонансна зона, амплітуда коливань.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34, 62-529
С. 28-39
Мова Укр.
Бібл. 22 назв.

КЕРУВАННЯ РУШАННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМУ

Хребтова О. А., Ченчевой В. В., Гладир А. І.
Для підвищення у 2–5 рази кратності пускового моменту асинхронного двигуна запропоновано спосіб визначення необхідних значень напруги й частоти джерела живлення на базі частотно-регульованого асинхронного електропривода з урахуванням нелінійності кривої намагнічування. Застосування регресійної моделі, що відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти живлячої напруги, дозволяє розрахувати значення напруги й частоти джерела живлення для отримання заданого або максимально допустимого пускового моменту з мінімальним пусковим струмом. На базі запропонованої структури автоматизованої системи управління частотно-регульованим електроприводом розроблено алгоритм рушання асинхронного електропривода технологічного об’єкта у важких умовах на прикладі електроприводу механізму підіймання затвора греблі гідроелектростанції, проаналізовано режими навантаження перетворювача частоти, запропоновано математичний апарат для контролю теплових режимів асинхронного двигуна під час рушання, пуску й роботи технологічного механізму.
Ключові слова: параметри джерела живлення, алгоритм рушання, нагрів.