Чорна О. А.

УДК (005+001.8):378.147-057.8:62
№ держреєстрації 0114U005102

СИНТЕЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чорний О. П., Сівякова Г. О., Романенко Cв. C., Чорна О. А., Коваль Т. П.
Звіт з НДР: 96 с., 37 рис., 21 табл., 71 джерел, 6 додат.
Для підвищення якості процесу навчання з використанням автоматизованих систем необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до сприйняття навчальної інформації та схильність до її забування тощо, що дозволяє, формалізувавши навчальний процес, з одного боку, описати його в загальних термінах, а з іншого – створити індивідуальне керування для кожного студента. Відомі аналітичні моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує теоретичних досліджень і практичних рішень і є актуальною.
В роботі розглянуте питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно- комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання.
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є дослідження процесу засвоєння навчальної інформації студентів з урахуванням розкладу занять, а також визначення часу проведення консультацій і індивідуальних занять, які забезпечать підвищення ефективності засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Задачі дослідження:
* аналіз математичних моделей для розрахунку процесу засвоєння інформації;
* розрахунок засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів;
* дослідження впливу часу проведення консультацій і індивідуальних занять на ефективність засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Об’єкт дослідження. Процес засвоєння студентами навчальної інформації.
Предмет дослідження. Інформаційні технології розрахунку засвоєння студентами навчальної інформації.
Методи досліджень. Математичне моделювання процесів засвоєння інформації на основі диференційних рівнянь, експериментальні дослідження в студентських групах під час занять.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у створенні методів організації навчального процесу на основі поєднання традиційних методів та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати їх аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу.
Практичне значення роботи полягає у можливості виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання, розрахунку засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів, можливості оптимізації розкладу занять.
Ключові слова: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, МОДЕЛІ НАВЧАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.