Чорний О. П.

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.2
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 111 назв.

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В. М. Сидоренко , О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук
Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
[Сидоренко В. М. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія / В. М. Сидоренко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук. –- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с. – Бібліогр.: С. 213–226. – 
ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-71-0
ББК 31.2
С. 200
Мова Укр.
Бібл. 109 назв.

ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін
Монографія присвячена підвищенню ефективності систем захисту асинхронних двигунів електроприводів шляхом розробки нових методів і алгоритмів, що реалізують функції захисту на основі застосування показників якості перетворення енергії і забезпечують роботу системи за принципом запобігання. Запропоновані апаратно-програмні рішення. Коректність і працездатність розроблених методів і алгоритмів підтверджена лабораторними експериментами.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації, експлуатації і захисту промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу асинхронних двигунів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Автоматизований електропривод промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів і установок», «Системи енергозбереження» та інш.
[Лашко Ю. В. / Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін. – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. – Бібліогр.: С. 186–196. – ISBN 978-966-8931-71-0. – укp.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001.3:621.3.052:005.001.76
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз, О. П. Чорний, Т. В. Коренькова
Надано обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійнимихарактеристиками. Запропоновано математичний апарат для розрахунку параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності за кожною гармонікою. Показано, що даний підхід дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Розраховано параметри насичення та індуктивності, а також опір електричного контуру.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3
С. 105-112
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

О. П. Чорний, М. В. Загірняк, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль
Розвинено підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Розвиток цих підходів забезпечить отримання соціального й економічного ефекту при застосуванні лабораторного устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних лабораторних та дослідних стендів і комплексів.
Ключові слова: оцінювання якості навчання, кібернетична модель, віртуальні лабораторні комплекси.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    316-319

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

   О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Бердай Абдельмажід

Сформульовано комплексну задачу управління якістю перетворення енергії електромеханічними системами. Надано дослідження по застосуванню розроблених принципів управління якістю перетворення енергії в регульованих електроприводах змінного струму. Показано можливість компенсації вищих гармонік споживаної потужності й електромагнітного моменту електродвигуна за рахунок управління перетворювачем енергії. Запропоновані принципи поширено на системи з тиристорними регуляторами напруги на статорі, перетворювачами частоти з автономними інверторами з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги електроприводів з асинхронними двигунами, системи з тиристорним збудженням синхронних двигунів, а також пошукові оптимізаційні системи.

Ключові слова: якість перетворення енергії, управління перетворенням енергії, електропривод змінного струму, перетворювач енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333.02

С.    556-561

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ РІЗНОЧАСТОТНІЙ ТЕСТОВІЙ НАПРУЗІ

Д. В. Рєзнік, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний

Розглянуто особливості визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів за Т-подібною схемою заміщення при живленні від джерела низькочастотної напруги. Введено поняття функції чутливості, та зазначено діапазон частот напруги живлення, на яких можливо визначити електромагнітні параметри асинхронного двигуна.

Ключові слова: асинхронний двигун, електромагнітні параметри, низькочастотна напруга живлення, функція відгуку.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   681.3:658.56

С.    579-584

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ КОМПЛЕКСИ – ЗАСІБ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, О. А. Чорна, Т. П. Коваль

Розглянуто підхід до аналізу процесу навчання студентів технічних спеціальностей з використанням віртуальних лабораторних комплексів. З використанням моделей самоорганізації виконано розрахунок ймовірностей процесу досягнення необхідного рівня навченості. Показано, що застосування віртуальних комплексів дозволяє формувати інформаційну діяльність студента, що сприяє самоорганізації процесу навчання і тим самим підвищує якість навчання.

Ключові слова: віртуальний лабораторний комплекс, імовірність навченості, самоорганізація знань.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  255:29.1

С.   25-29

МоваРос.

Бібл.5 назв.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

А. Л. Юдіна, О. П. Чорний, Бердай Абдельмажід

Для статистичної оцінки сили лінійного зв’язку змінних стану електромеханічної системи використаний частотний аналог коефіцієнту кореляції двох випадкових процесів – функція когерентності. Аналіз розрахованих значень функції когерентності із застосуванням згладжених кореляційних функцій і усереднювання за ансамблем реалізацій процесів дозволив зробити  про доцільність використання часового вікна, що обмежене чвертю періоду вхідної напруги, для отримання значущих відмінностей у роботі лінійної, близької до лінійної та нелінійної систем.

Ключові слова: електромеханічна система, лінійні та нелінійні властивості, функція когерентності.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U001901

Інв. № 0213U000553

 

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова, Ю. В. Лашко, В. О. Огарь, В. М. Сидоренко, О. М. Кравець, С. С. Романенко, Є. В. Носач, Ю. А. Смірнова, Е. В. Кореньков

Звіт з НДР: 185 с., 171 рис., 29 табл., 102 джерел.

Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальний електротехнічний комплекс для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Мета дослідження: створення дослідницького обладнання – віртуальних комплексів і систем для проведення ідентифікації і поточної діагностики перетворювачів енергії в системах електроприводу з урахуванням особливостей, притаманних реальним системам.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів перетворення енергії, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

У зв’язку із зростанням складності і різноманітності технічних об’єктів підвищуються вимоги до ефективності їх функціонування. Це приводить до ускладнення систем керування, започаткування нових алгоритмів оцінки змінних стану електромеханічних систем, застосування нечіткої логіки, нейромережевих, робастних систем тощо. Але в усіх випадках важливе місце займають питання отримання адекватних моделей об’єктів керування, формування яких у загальному випадку здійснюється на основі теорії ідентифікації.

Розвиток цих питань призвів до вирішення актуальної проблеми, що передбачає створення концепції й практичних розробок устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Результати роботи можуть бути використані на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловостей, транспорту та інш, з насиченим парком електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях, вищих навчальних закладах та організаціях, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей.

Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання будуть використовуватися в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців по технічних спеціальностях, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Ключові слова: віртуальні комплекси, ідентифікація, діагностика, перетворювачі енергії, системи електроприводу

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313

№ держреєстрації 0111U009287

Інв. № 0213U993322

 

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД

МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

О. П. Чорний, В. М. Сидоренко

Звіт з НДР: 41 с., 4 рис., 0 табл., 42 джерел.

Об’єкт досліджень: Процес моніторингу електромеханічного обладнання. Предмет дослідження: Теоретичні і практичні засади моніторингу на основі вимірювання інтегральних показників миттєвої потужності силових кіл.

Мета дослідження: розробка теоретичних і практичних підходів до створення систем моніторингу потужних електроприводів і перетворювачів енергії.

Метод дослідження – аналіз і синтез структури процесу моніторингу електричних двигунів великої потужності; аналіз джерел інформативних даних і синтез структури

інформативних інтегральних показників для інтелектуального аналізу; аналіз і синтез теоретичних співвідношень для практичної оцінки параметрів інформативних сигналів на основі теорії сигналів та теорії ймовірностей та математичної статистики.

Запропоновано концепцію системи моніторингу електричних двигунів великої потужності промислових підприємств на основі застосування технології DataMining. Обґрунтована

структура інформативних даних на основі апріорно-апостеріорної концепції, в межах якої дані щодо об’єкту моніторингу поділяються на ті, що описують сам об’єкт (апріорні) і його поведінку в процесі експлуатації (апостеріорні). Показано, що найбільш інформативними щодо моніторингу поведінки електромеханічного перетворювача є показники перетворення енергії в процесі його експлуатації, котрі обчислюються на основі гармонічних складових сигналів струму, напруги і миттєвої потужності. Розроблено математичний апарат щодо оцінки параметрів сигналів струму, напруги і миттєвої потужності силових несинусоїдальних кіл електромеханічних систем.

Результати роботи можуть бути використані при розробці інформаційної технології моніторингу електричних двигунів великої потужності промислових підприємств на основі інтелектуального аналізу даних та при синтезі математичного та програмного забезпечення вищезазначених систем моніторингу.

Ефективність полягає у покращенні показників моніторингу двигунів за рахунок застосування механізмів видобутку прихованих нетривіальних практично корисних знань щодо можливості подовження терміну їх служби, які містяться у великих масивах вимірювальних даних, отриманих в процесі довготривалого моніторингу. Соціальний ефект полягає у можливості підвищенні якості умов роботи фахівців, які обслуговують промислове електромеханічне обладнання.

Ключові слова: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АНАЛІЗ ДАНИХ, datamining, МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.