Чорний О. П.

УДК 004.358:371.693:681.518.54:629.331.5
№ держреєстрації 0113U000435

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Родькін Д. Й., Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ромашихін Ю. В., Мосюндз Д. А., Зачепа Н. В.
Звіт з НДР: 156 с., 74 рис., 16 табл., 48 джерел, 1 додат.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення та передачі енергії в автономних енергосилових установках електромобілів.
Предмет дослідження: динамічні та статичні характеристики автономної енергосилової установки.
Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо створення віртуальних тренажерних комплексів для дослідження автономних енергосилових установок.
Методи дослідження: фундаментальні положення фізики, теорії автоматичного керування та електротехніки при створенні математичних моделей дизельного двигуна внутрішнього згоряння, асинхронного генераторного генератора, випрямно-перетворювальних пристроїв, типових споживачів електричної енергії; енергетичні методи діагностики поточного стану електрообладнання та ідентифікації параметрів основних вузлів електромеханічної системи з використанням апарату миттєвої потужності; математичне моделювання та експериментальні дослідження для перевірки теоретичних положень і наукових результатів.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Інтерес до проблеми перетворення енергії помітно виріс у середині 90-х років минулого століття, коли в основному у зв’язку з досягненнями в освоєнні перетворювальних пристроїв, цифрових систем вимірювання та управління, з’явилася можливість аналізу потужності в тимчасовій області, так само, як і сигналів напруги та струму. Зазначені сигнали у зв’язку з тим, що вони формуються з використанням нелінійних елементів – пристроїв силової електроніки – навіть у першому наближенні неприпустимо уявляти як сигнали без спотворень, тобто синусоїдальними. Яка б теорія не створювалася, вона повинна бути працездатною з несинусоїдними сигналами, з тим чи іншим спектром гармонік. Додатково згадане правило вказує на необхідність аналізу процесів перетворення енергії у всіх ланках ланцюга, що визначає структуру мережі живлення, електромеханічної системи і виробничого механізму. Зазначені ланки можуть мати різну фізичну природу, що визначає відповідну картину перетворення в кожній з ланок комплексу; водночас об’єктивні закони природи і, перш за все, закон збереження енергії визначають єдність, наступність і послідовність протікання процесів перетворення енергії. Це вказує на необхідність створення загальної теоретичної бази, показників і характеристик енергопроцесів незалежно від того, в якому з ланок вони протікають. Такий підхід дозволяє значною мірою вирішувати різні технічні та технологічні завдання з дотриманням правила трьох «Е» або наближення в тій чи іншій мірі до нього.
Результати роботи можуть бути використані при створенні тренажерних комплексів для дослідження автономних систем генерації енергії та діагностики й ідентифікації поточного стану систем електроприводу.
Соціальний ефект полягає у підвищенні ефективності діагностики та ідентифікації поточного стану систем електроприводу.

Ключові слова: АВТОНОМНА ЕНЕГЕТИЧНА СИСТЕМА, СИЛОВА ГІБРИДНА УСТАНОВКА, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН, ДІАГНОСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 681.3:658.56
№ держреєстрації 0112U002173

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ АНАЛОГІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЕРУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

Загірняк М. В., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Коренькова Т. В., Перекрест А. Л., Солошич І. О., Огарь В. О., Кравець О. М., Романенко Св. С., Носач Є. В., Юдіна Г. Г., Романенко Се. С.
Звіт з НДР: 229 с., 213 рис., 45 табл., 42 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальні тренажерні комплекси – аналоги промислових електромеханічних систем.
Мета дослідження: розробка науково-обґрунтованих принципів побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, а також у структурі професійної освіти для підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь із застосуванням розроблений віртуальних комплексів в тому числі аналогів промислових електромеханічних систем.
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС). Для вирішення задач дослідження ЕМС розроблена технологія створення віртуальних лабораторних комплексів та віртуальних тренажерних комплексів – аналогів промислових об’єктів. Об’єкти віртуального тренажерного комплексу поводяться аналогічно фізичним об’єктам в штатних та аварійних режимах роботи. Такий підхід дозволяє також змінити якість і організацію навчального процесу, суттєво підвищить якість професійної підготовки не тільки студентів, а й виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, забезпечить легкий перехід на нові форми сучасного обладнання, досконалого володіння ним.

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; основними споживачами отриманих практичних та теоретичних результатів є підприємства гірничодобувної, металургійної промисловості, транспорту та інші з насиченим парком складних технічних об’єктів (сто), вищі навчальні заклади та організації, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей, науково-дослідні лабораторії.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ, СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК (005+001.8):378.147-057.8:62
№ держреєстрації 0114U005102

СИНТЕЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чорний О. П., Сівякова Г. О., Романенко Cв. C., Чорна О. А., Коваль Т. П.
Звіт з НДР: 96 с., 37 рис., 21 табл., 71 джерел, 6 додат.
Для підвищення якості процесу навчання з використанням автоматизованих систем необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до сприйняття навчальної інформації та схильність до її забування тощо, що дозволяє, формалізувавши навчальний процес, з одного боку, описати його в загальних термінах, а з іншого – створити індивідуальне керування для кожного студента. Відомі аналітичні моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує теоретичних досліджень і практичних рішень і є актуальною.
В роботі розглянуте питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно- комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання.
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є дослідження процесу засвоєння навчальної інформації студентів з урахуванням розкладу занять, а також визначення часу проведення консультацій і індивідуальних занять, які забезпечать підвищення ефективності засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Задачі дослідження:
* аналіз математичних моделей для розрахунку процесу засвоєння інформації;
* розрахунок засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів;
* дослідження впливу часу проведення консультацій і індивідуальних занять на ефективність засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Об’єкт дослідження. Процес засвоєння студентами навчальної інформації.
Предмет дослідження. Інформаційні технології розрахунку засвоєння студентами навчальної інформації.
Методи досліджень. Математичне моделювання процесів засвоєння інформації на основі диференційних рівнянь, експериментальні дослідження в студентських групах під час занять.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у створенні методів організації навчального процесу на основі поєднання традиційних методів та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати їх аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу.
Практичне значення роботи полягає у можливості виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання, розрахунку засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів, можливості оптимізації розкладу занять.
Ключові слова: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, МОДЕЛІ НАВЧАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313.017.71.045.001.2:621.3.017.72
№ держреєстрації 0114U005103

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАГРІВАННЯ ОБМОТОК ПОТУЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Чорний О. П., Бурдільна Є. В.
Звіт з НДР: 41 с., 27 рис., 16 табл., 18 джерел.
Питання пуску синхронних двигунів досліджені досить повно. Відомо, що пускові режими приводять до прискореного виходу СД з ладу за таких причин як: динамічні навантаження на підшипникові вузли, високі пускові струми, перегрів обмоток статора і ротора та зменшення терміну служби ізоляції тощо. Але в кожному конкретному випадку, для кожного окремого механізму необхідно знайти ті причини, дія яких на СД при його пуску найбільша. Це, з однієї сторони, дозволить проаналізувати умови роботи СД в даному технологічному процесі, а з другої сторони – створити і застосувати найбільш ефективну пускову систему.
Об’єкт досліджень: автоматизований електропривод системи охолодження СД.
Мета досліджень: дослідження процесів нагріву обмоток СД для синтезу системи керованого охолодження.
Методи досліджень: експериментальні дослідження на лабораторному стенді, математичні розрахунки.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Результати роботи можуть бути використані в промисловості на підприємствах гірничо-видобувної, металургійної та транспортної галузі, що експлуатують потужні електричні машини.

Ключові слова: СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, СИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЦЕСИ НАГРІВАННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 681.51/54:004.451.642
№ держреєстрації 0114U005104

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ З ВІДДАЛЕНИМ КЕРУВАННЯМ ЇХ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТА МОНІТОРИНГОМ ПАРАМЕТРІВ

Чорний О. П., Перекрест А. Л., Журавель Т. В., Романенко Се. С., Молодика І. С.
Звіт з НДР: 46 с., 46 рис., 1 табл., 19 джерел.
Мета дослідження: аналіз принципів побудови та режимів роботи електромеханічних об’єктів з віддаленим контролем та керуванням їх роботою.
Об’єкт досліджень: Процеси в електромеханічних системах з віддаленим керуванням їх режимами роботи.
Предмет дослідження. Структура, апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого контролю режимів та керування електромеханічним обладнанням.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом шляхом віддаленого керування їх режимами роботи. Для розробки комп’ютерних систем віддаленого керування електромеханічним обладнанням використовувався ієрархічний підхід.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Проаналізовано проблему забезпечення та контролю необхідного мікроклімату для навчальних аудиторій. Розглянуто питання комплексної автоматизації та диспетчеризації будівель. Розроблено комп’ютеризовану систему для віддаленого контролю та управління режимами роботи вентиляційного обладнання аудиторії 2105 кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Створено алгоритм створення програми диспетчерського управління, інтерфейс користувача в Labview.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ефективність полягає у зниженні затрат на створення дослідницьких навчальних стендів за рахунок використання одиничних варіантів обладнання з віддаленим керуванням їх режимами через мережу Internet, які забезпечують виконання основних завдань дослідження режимів роботи електромеханічних систем. Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.
Ключові слова: ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОПРИВОД, ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС, ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 62-83:621.313.2/3:621.316.717
№ держреєстрації 0114U005116

ТЕОРІЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КЕРОВАНОГО ПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО СТРУМУ

Чорний О. П., Титюк В. К., Богатирьов К. М., Романов О. Ю.
Звіт з НДР: 56 с., 25 рис., 9 табл., 29 джерел.
Режим пуску електромеханічної системи, незважаючи на свою короткочасність, є одним з найбільш відповідальних, складних і енергетично напружених режимів роботи, і визначає працездатність системи в цілому.
Для підвищення рівня працездатності та покращення енергетичних характеристик електромеханічних систем з регульованим електроприводом необхідно виконати дослідження характеристик процесів керованого пуску, таких як тривалість запуску та енергоспоживання. Відомі математичні моделі силових перетворювачів регульованих електроприводів мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу енергетичної ефективності регульованого електроприводу потребує теоретичних досліджень і практичних рішень і є актуальною.
В роботі розглянуте питання розробки віртуальних математичних моделей регульованих електроприводів постійного і змінного струму з підвищеною точністю моделювання перетворювальних пристроїв, теоретичне обґрунтування методів розрахунку складових повної потужності у колах несинусоїдального струму та їх практична реалізація. Шляхом математичного моделювання виконано експериментальні дослідження енергоспоживання керованого пуску електроприводів постійного і змінного струму при різних формах і параметрах керуючого сигналу.
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є розробка віртуальних математичних моделей регульованого електроприводу постійного і змінного струму з уточненим урахуванням впливу перетворювальних пристроїв, розробка інструментів для розрахунку складових повної потужності у колах несинусоїдального струму, дослідження залежності енергоспоживання . регульованого електроприводу постійного і змінного струму від параметрів керуючого сигналу при їх керованому пуску.
Задачі дослідження:
* аналіз математичних моделей регульованого електроприводу з підвищеною точністю моделювання перетворювальних пристроїв;
* розрахунок складових повної потужності, споживаної регульованим електроприводом у процесі керованого запуску;
* дослідження впливу типу сигналу керування та його характеристик на параметри пускового процесу, а саме час запуску та енергоспоживання.
Об’єкт дослідження. Електромагнітні, електромеханічні і енергетичні процеси при пуску електроприводів постійного і змінного струм.
Предмет дослідження. Математичні моделі для дослідження електромагнітних, електромеханічних і енергетичних процесів при пуску електроприводів постійного і змінного струм.
Методи досліджень. Математичне моделювання енергоспоживання у процесі керованого запуску регульованого електроприводу постійного та змінного струму.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у створенні методів реалізації керованих пускових режимів електромеханічних систем з.регульованим електроприводом.
Практичне значення роботи полягає у можливості підвищення енергетичної ефективності керованих пускових режимів регульованих електроприводів.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, СКЛАДОВІ ПОВНОЇ ПОТУЖНОСТІ, КЕРОВАНИЙ ПУСКОВИЙ РЕЖИМ, ЕКСПОНЕНЦІЙНА РОЗГОРТКА
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147.34 : 004
С. 17-29
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Романенко Св. С., Чорний О. П.
Надано аналіз результатів проведення науково-методичного семінару «Інформаційні технології в освіті» за 2012–2013 рр. Наведено перелік доповідей, які обговорювались на семінарі, й дана їх коротка характеристика. Висвітлено результати співпраці середньої та вищої школи на рівні м. Кременчука, яка сприяє підвищенню якості підготовки учнів, і зокрема тих, хто планує вступати на технічні спеціальності. Визначено перспективні шляхи розвитку семінару.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науковий семінар, підвищення якості навчання, співпраця середньої та вищої школи.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.333.02
С. 37-55
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ОСОБЛИВОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ченчевой В. В., Родькін Д. Й., Чорний О. П., Юдіна Г. Г.
При практичній реалізації технічних систем з асинхронним генератором вельми важливо, зокрема, забезпечити самозбудження асинхронної машини за заданий відрізок часу і певні параметри усталеного в результаті самозбудження режиму. Проблема належного вибору параметрів і правильного проектування асинхронного генератора обумовлює актуальність розробки методу сукупного розгляду якості гами можливих перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора з метою оцінки впливу варіації електричних параметрів генератора на якість процесу самозбудження. У зв’язку з цим ставиться завдання узагальненого розгляду якості перехідних процесів самозбудження для цілої гами значень будь-якого параметра асинхронної машини з конденсаторним збудженням з метою його оптимального вибору при проектуванні. Проведені теоретичні дослідження ємнісного самозбудження машин змінного струму створили хорошу основу для успішного вирішення питань, пов’язаних з практичним використанням цього явища, зокрема, в асинхронному генераторі. Один з них – всебічний аналіз перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, процес самозбудження, планування експерименту.

Інженерні та освітні технології

УДК 655.4/5:621.3
С. 8-17
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Романенко Св. С., Чорний О. П.
У роботі автори розглядають актуальність заснування електронного реферативного науково-технічного журналу, який виступає засобом упорядкування та зосередження в одному виданні відомостей про наукові публікації Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Традиційні методи представлення та розповсюдження наукової інформації не в повному обсязі виконують свої функції та задовольняють інформаційні потреби дослідників. Із бурхливим розвитком Інтернету все більше видавництв стали надавати електронні версії своїх видань у різних формах, які можна переглянути он-лайн або на веб-сайті. Електронні версії видань кардинально відрізняються від друкованих своєю специфікою представлення інформації, швидкістю розповсюдження матеріалів, економічною вигідністю, можливістю інтерактивного спілкування з авторами публікації, і головне доступністю з будь-якої точки світу. Наведено структуру видання та обґрунтування вибору програмних засобів реалізації електронного реферативного журналу. Використання усіх функцій даного видання дозволяє: істотно змінити характер роботи з реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при проведенні наукових та пошукових досліджень, не лише співробітників інституту, а й усіх фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження; слугує засобом ефективного та оперативного ознайомлення із науково-технічною інформацією в галузі електромеханіки та електротехніки, що для наукової комунікації є визначним критерієм для визнання новизни та пріоритету досліджень.
Ключові слова: науково-технічна інформація, реферативне видання, реферативний журнал, засоби наукової комунікації.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3
С. 8-18
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Чорний О. П., Коваль Т. П., Сівякова Г. О.
В роботі розглянуто питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Використання отриманих регресійних моделей забезпечує визначення часу проведення індивідуальних, консультаційних занять та ефективного засвоєння навчальної інформації.
Ключові слова: якість навчання, регресійні моделі, формування розкладу, індивідуальні та консультаційні заняття.