Дисертації

УДК 62-83: 621.313.333: 621.311.6
С. 22
Мова Укр.

АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА СПІВСТАВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Зачепа Ю. В.
У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу підвищення ефективності застосування автономних асинхронних генераторних комплексів із живленням споживачів співставної потужності.
Більшість резервних електростанцій експлуатується в режимах з різко змінним навантаженням. У результаті дослідження пускових процесів асинхронного електропривода із живленням від асинхронного генераторного комплексу встановлено, що критичними для процесу самозбудження є саме великі пускові струми при малому коефіцієнті потужності. У результаті напруга на шинах асинхронного генераторного комплексу без прийняття спеціальних заходів може зменшитися до значень, коли стійка робота ввімкнених споживачів стає неможливою, і підключені електродвигуни розганяються досить повільно або зовсім не розганяються.
Шляхом розв’язання цієї проблеми є запропонована система регульованого пуску асинхронних двигунів з керуванням динамічним моментом, що дозволяє впровадити режими «сприятливої» комутації за рахунок пофазного підключення навантаження за визначеним алгоритмом. Для забезпечення якісних і кількісних характеристик вихідної напруги асинхронного генераторного комплексу розроблено адаптивну систему стабілізації параметрів з низькою чутливістю до координатних і параметричних збурень, що працює за принципом зонного регулювання.
Ключові слова: асинхронний генератор, асинхронний електропривод, адаптивна система керування, перевантажувальна здатність, пускова система.
[Зачепа Ю. В. Асинхронний електропривод при живленні від автономного асинхронного генератора співставної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Ю. В. Зачепа. – Кременчук, 2014. – 22 с.]

Захист відбудеться 17 квітня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 62-83.001.76:621.313.333.045
С. 22
Мова Укр.

ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Мельников В. О.
Дисертація присвячена питанням поліпшення енергетичних показників електроприводів з векторним керуванням за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна. Аналіз існуючих систем керування асинхронними двигунами показав необхідність створення алгоритму керування, який би дозволяв проводити корекцію несиметричних режимів роботи електроприводів. У роботі запропоновано систему векторного керування АД, у якій регулювання потокозчеплення та активної складової струму виконується за кожною фазою двигуна, що дозволяє проводити роздільне налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до електромагнітних параметрів схеми заміщення відповідної фази двигуна та здійснювати корекцію режимів роботи електропривода з несиметричним двигуном шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз статора. У результаті аналізу режимів роботи системи електропривода встановлено, що ефективна корекція та поліпшення енергетичних показників АД з несиметричними обмотками досягається шляхом зменшення потокозчеплення в несиметричній фазі двигуна пропорційно до несиметрії активних опорів за фазами. Для отримання інформації про електромагнітні параметри двигуна за всіма фазами запропоновано метод ідентифікації параметрів схеми заміщення АД у передпусковому періоді при різночастотному синусоїдному живленні обмоток статора напругою низької частоти. Для підвищення точності вимірювань струму та напруги частотно-керованого електропривода розроблено метод, що базується на застосуванні фільтрів нижніх частот з подальшою цифровою корекцією сигналу.
Ключові слова: асинхронний двигун, система керування, несиметрія, енергетичні показники, компенсація, електромагнітні параметри.
[Мельников В. О. Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / В. О. Мельников. – Кременчук, 2014. – 22 с.]

Захист відбудеться 21 лютого 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 621.65.052:681.527.3
С. 22
Мова Укр.

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТРУБОПРОВОДІ

Сердюк О. О.
У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу підвищення енергоефективності електрогідравлічної установки шляхом використання системи автоматичного керування електроприводом насосного комплексу з установленим у трубопровідній мережі електромеханічним пристроєм керування кавітаційними процесами. Розроблено математичну модель насосного комплексу з регульованим електроприводом, яка враховує наявність у трубопровідній мережі кавітаційних процесів у вигляді каналу кавітації. Запропоновано метод визначення меж безкавітаційної роботи насосного комплексу, який дозволяє визначити діапазон припустимих значень зміни частоти обертання електропривода насоса при регулюванні продуктивності в необхідних межах. Розроблено спосіб та електромеханічний пристрій керування кавітаційними процесами в насосному комплексі, який дозволяє зменшити непродуктивні втрати потужності, зумовлені кавітацією, з одночасною можливістю рекуперації її енергії, забезпечуючи при цьому необхідний графік водоспоживання. Обґрунтовано складові критерію якості розробленої замкненої системи автоматичного керування електроприводом насосного комплексу, яка дозволяє при стабілізації напору в споживача знизити втрати потужності, зумовлені кавітаційними процесами в трубопроводі з одночасною рекуперацією енергії парогазової суміші.
Досліджено фізичну модель насосного комплексу при розвитку кавітаційних процесів у гідродинамічній мережі та виконано порівняння результатів теоретичних й експериментальних досліджень.
Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі систем автоматичного керування й електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Ключові слова: електромеханічний пристрій керування, електропривод, насосний комплекс, кавітаційні процеси, система автоматичного керування.
[Сердюк О. О. Система керування електроприводом насосного комплексу з урахуванням кавітаційних процесів в трубопроводі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / О. О. Сердюк. – Кременчук, 2014. – 22 с.]

Захист відбудеться 21 лютого 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 621.316.11
С. 21
Мова Укр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ШАХТ ТА РУДНИКІВ

Бойко С. М.
В дисертаційній роботі обґрунтовано та запропоновано нове вирішення актуальної наукової задачі розроблення електромеханічного комплексу підземної вітроенергетичної електростанції з адаптивним регулюванням стабілізованого рівня напруги та використанням енергії вентиляційних потоків залізорудних шахт. Дисертаційну роботу присвячено розробленню наукових положень щодо створення енергоефективної систем автономного електропостачання електричних приймачів шахт і рудників, переважно мереж аварійного освітлення, шляхом використання для генерування електричної енергії частини енергії вентиляційного потоку підземних виробок залізорудних шахт. З метою найбільш ефективного перетворення частини енергії повітряних вентиляційних потоків в електричну енергію вперше обґрунтовано та запропоновано спосіб розташування вітроенергетичної установки на шахтному горизонті та розроблено нову структуру енергоефективного вітроколеса, доповненого повітровідбивачем. Розроблено закон і систему керування ємнісним струмом асинхронного генератора вітрового електротехнічного комплексу. Вдосконалено математичну модель системи керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса із застосуванням теорії нечітких множин, що дозволяє покращити якість електричної енергії, отримуваної з допомогою ЕМК ВЕУ.
Ключові слова: електромеханічний комплекс, енергоефективність, вітроенергетична установка, автономна система живлення електромережі, енергозберігаючі заходи.
[Бойко С. М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи» / С.М. Бойко. – Вінниця, 2014. – 21 с.]

Захист відбувся 25 вересня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.052.05 Вінницького національного технічного університету за адресою: ауд. 210, ГНК, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
З дисертацією можна ознайомитись ву бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця,21021.