istanbul travestileri şişli travesti şişli travesti şişli travestileri beylikdüzü travestileri beylikdüzü travestileri kadıköy travesti fındıkzade travesti fındıkzade travestileri fındıkzade travestileri bakırköy travestileri bakırköy travestileri kartal travesti pendik travesti

Дисертації

УДК 62–83:621.313.333
С. 28
Мова Укр.

ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ ВПЛИВУ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Костенко А. В.
Дисертація присвячена питанням удосконалення методів оцінювання та підвищення ефективності роботи частотно-регульованих ЕП зі скалярним керуванням із асинхронними двигунами, що мають певний ступінь несиметрії обмоток статора.
У роботі запропоновано метод непрямого визначення потужності на валу та енергетичних показників роботи ЕП на основі миттєвих сигналів струмів і напруг статора АД, які можуть бути виміряні та зафіксовані досить просто, без виведення двигуна із технологічного процесу. Метод дозволяє оцінити енергетичні характеристики в умовах несиметрії АД й зміни режимів його роботи за складовими сумарних втрат, коефіцієнтом потужності, коефіцієнтом корисної дії.
Для підвищення ефективності роботи ЧРЕП із несиметричним АД розроблено систему керування ЕП із функцією компенсації впливу несиметрії обмоток статора АД за рахунок компенсації змінних складових миттєвої активної потужності АД засобами ЧРЕП. Представлені вирази для розрахунку компенсаційних сигналів для випадків настроювання СК на компенсацію змінної складової електромагнітного моменту та трифазної активної потужності. Застосування запропонованої системи компенсації дозволяє суттєво зменшити діюче значення змінних складових потужності та електромагнітного моменту; знизити теплове перевантаження окремих фаз АД, що, у свою чергу, збільшує термін експлуатації двигуна.
Запропоновано алгоритм визначення оптимального терміну експлуатації АД за критерієм мінімальних витрат.
Ключові слова: асинхронний двигун, частотно-регульований електропривод, компенсація, несиметрія, складові потужності.
[Костенко А. В. Частотно-регульований електропривод із компенсацією впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» А. В. Костенко. – Кременчук, 2016 – 28 с.]

Захист відбудеться 11 травня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 621.311:621.314
С. 27
Мова Укр.

КОМПЕНСАЦІЯ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ СТРУМІВ В УМОВАХ НЕСИНУСОЇДНОСТІ І НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГИ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Малякова М. С.
У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу удосконалення методів компенсації неактивних складових струмів в умовах несинусоїдності і несиметрії напруги мережі живлення за рахунок аналізу сигналів як в області часу, так і у частотній області, що дозволить підвищити ефективність роботи системи електропостачання.
У роботі обґрунтовано необхідність розвинення методів аналізу в аналітичному вигляді роботи нелінійних елементів електротехнічних систем у частотній області. Доведено доцільність та ефективність використання методу малого параметра, реалізованого в частотній області з використанням складових миттєвої провідності. На основі цього запропоновано алгоритм розрахунку та вибору параметрів пасивного фільтра із забезпеченням заданого коефіцієнта спотворення синусоїдності кривої напруги живлення.
Здійснено аналіз споживання та перетворення енергії в електричних системах з напівпровідниковими перетворювачами на основі аналізу складових миттєвої потужності, що дозволило зробити ряд важливих висновків.
На основі проведеного аналізу в частотній області в аналітичному вигляді та чисельного аналізу шляхом математичного моделювання процесів компенсації неактивних складових потужності було запропоновано удосконалення методу компенсації неактивних складових струму в умовах гармонічних спотворень та несиметрії напруги мережі живлення та доведено ефективність його впровадження.
Ключові слова: нелінійне електричне коло, аналіз в аналітичному вигляді, частотна область, миттєва потужність, система електропостачання, компенсація.
[Малякова М. С. Компенсація неактивних складових струмів в умовах несинусоїдності і несиметрії напруги мережі живлення.: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» М. С. Малякова. – Кременчук, 2016 – 27 с.]

Захист відбудеться 11 травня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600).

УДК 621.646.986:621.3.072.86
С. 27
Мова Укр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
У НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ

Кравець О. М.
Дисертація присвячена питанням зниження аварійності роботи насосних комплексів шляхом використання електромеханічної системи зниження динамічних навантажень на базі частотно-регульованого електропривода трубопровідної арматури із засобами резервного електроживлення.
Розроблено математичну модель насосного комплексу з регульованим електроприводом трубопровідної арматури, яка враховує поширення хвиль гідравлічного удару у гідромережі, що виникають при керуванні регулювальною засувкою, спрацьовуванні зворотного клапана в напірному колекторі системи.
Обґрунтовано доцільність формування нелінійного закону закривання засувки, який ураховує нелінійну залежність коефіцієнта гідравлічного опору від відносного ступеня відкриття на всьому інтервалі переміщення її робочого органа.
Розроблено структуру електромеханічної системи зниження динамічних навантажень у трубопровідній мережі на базі частотно-регульованого електропривода запірно-регулювальної засувки з використанням резервних джерел електроживлення, яка дозволяє виключити недопустимі підвищення тиску в трубопроводі та підвищити надійність роботи всього насосного комплексу.
Запропоновано і обґрунтовано критерій якості замкненої електромеханічної системи зниження динамічних навантажень у насосному комплексі. Визначені оптимальні закони керування частотно-регульованим електроприводом засувки в аварійних і експлуатаційних режимах роботи, які забезпечують зміну тиску в гідросистемі у допустимих межах і найбільш швидке керування трубопровідною арматурою в аварійних ситуаціях.
Виконано експериментальні дослідження динамічних процесів у гідромережі при лінійному і нелінійному законах керування електроприводом трубопровідної арматури на базі фізичної моделі насосного комплексу при раптовому відключенні електроживлення насосного агрегата.
Ключові слова: насосний комплекс, трубопровідна арматура, частотно-регульований електропривод, електромеханічна система зниження динамічних навантажень, оптимальні закони керування.
[Кравець О. М. Електромеханічна система зниження динамічних навантажень у насосному комплексі: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» О. М. Кравець. – Кременчук, 2016. – 27 с.]

Захист відбудеться 12 травня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600).

УДК 621.313.322:537.612
С. 27
Мова Укр.

АВТОНОМНИЙ НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР ІЗ ВИСОКОНАСИЧЕНОЮ МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ

Ченчевой В. В.
У дисертаційній роботі на підставі отриманих теоретичних і експериментальних результатів розв’язано актуальне наукове завдання удосконалення математичних моделей і методів визначення втрат у сталі у процесі дослідження режимів роботи автономного нерегульованого асинхронного генератора з урахуванням властивостей магнітної системи у режимі високого насичення.
У роботі пропонується використовувати в якості автономних генераторів наявне на підприємствах електрообладнання, зокрема, серійних асинхронних двигунів, що дозволить знизити потребу придбання дорогих резервних електростанцій.
Однак при роботі асинхронного двигуна в якості автономного нерегульованого асинхронного генератора досить часто наштовхується на питання, що стосується їхньої поведінки при високому насиченні електротехнічної сталі. Нехтування втратами в стали призводить до помітних помилок при розрахунку характеристик асинхронного генератора і іноді є неприпустимим. Це виявляється цілком справедливим в зв’язку з отриманими результатами аналізу впливу втрат в стали на характеристики асинхронного генератора.
Шляхом розв’язання цієї проблеми є використання запропонованого способу оцінки втрат у сталі, який, на відміну від існуючих, забезпечує високу збіжність розрахункових і експериментальних даних і враховує фізичні процеси, обумовлені динамікою доменних структур, що відбуваються в електротехнічній сталі у режимі високого насичення.
Ключові слова: автономний асинхронний генератор, конденсаторне самозбудження, насичення магнітної системи, втрати у сталі, теплові процеси, перевантажувальна здатність.
[Ченчевой В. В. Автономний нерегульований асинхронний генератор із високонасиченою магнітною системою: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.01 – «Електричні машини й апарати» В. В. Ченчевой. – Кременчук, 2016 – 27 с.]

Захист відбудеться 25 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600).

kadıköy travesti izmir travesti escort şişli travesti beylikdüzü travesti ataşehir travesti fındıkzade travesti travesti escort istanbul bakırköy travesti adana travesti travesti escort izmir istanbul travesti istanbul travestileri