Гаврилець Г. О.

УДК 004.383.3:004.031.2(076.2)
ISBN 978-617-639-063-3
ББК 32.973.2
С. 145
Мова Укр.
Бібл. 29 назв.

ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ

Перекрест А. Л., Чорний О. П., Гаврилець Г. О.
У навчальному посібнику розглянуто математичний опис типових сигналів, процеси їх дискретизації та квантування, алгоритми апроксимації, цифрового згладжування, спектрального аналізу сигналів, цифрової та адаптивної фільтрації. Для кожної задачі наведено приклади її реалізації у прикладних пакетах MathCad, MatLab та LabVIEW. Задачі цифрової та адаптивної фільтрації також реалізовані на базі цифрового сигнального процесора й спеціалізованого програмного забезпечення.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050201 «Системна інженерія», 6.050201 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», а також може бути використаний у науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та аспірантів.
[Перекрест А. Л., Чорний О. П., Гаврилець Г. О. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А. Л. Перекрест, О. П. Чорний, Г. О. Гаврилець. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2015. – 145 с. – Бібліогр. : 29 назв. – ISBN 978-639-063-3. укр.]

УДК 621.317.38.001.5″73″:004.031.42(477.53-21)
№ держреєстрації 0116U000472

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М. КРЕМЕНЧУК

Чорний О. П., Перекрест А. Л., Журавель Т. В., Гаврилець Г. О., Ломонос А. І., Романенко С. С., Маслівець А. В., Герасименко О. В., Марченко В. В., Кущ-Жирко М. О.
Звіт з НДР: 66 с., 58 рис., 14 табл., 30 джерел.
Мета дослідження: створення інтерактивної, web-орієнтованої системи для аналізу поточного енергоспоживання різних будівель бюджетної сфери з формуванням обліково-звітної документації.
Об’єкт досліджень: автоматизована система моніторингу енергоспоживання будівель бюджетної сфери.
Предмет дослідження: програмне забезпечення комп’ютерних систем для аналізу поточного енергоспоживання будівель бюджетної сфери.
Методи дослідження – розробка вимог, технічної та робочої документації для системи аналізу енергоспоживання різних будівель бюджетної сфери.
У роботі розглянуто розробка інтерактивної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів муніципальних будівель м. Кременчука. В ході розробки системи обґрунтована її інформаційно-логічна структура та вимоги щодо окремих сутностей, розроблено модуль адаптації системи з метою приєднання системи моніторингу через універсальну шину даних до сервера безпеки «Портал МВК-Кременчук», розроблено прикладне програмне забезпечення для занесення показників та аналізу статистики енергоспоживання по кожному об’єкту або за вибраними групами.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні науково-дослідних робіт студентів та при проведені аудиторних занять.
Очікуваний науковий результат та його значущість: отримані результати дослідження дозволять визначати поточне, добове, місячне та сезонне енергоспоживання різних муніципальних будівель за різними видами енергоресурсів в залежності від режиму їх експлуатації та зовнішньої температури повітря, що дасть змогу підготувати дані для створення енергетичного паспорта на кожну будівлю, підвищити рівень оперативного аналізу енергоспоживання будівель з метою впровадження заходів з енергозбереження в комунальному господарстві міст. При експлуатації будівель бюджетної сфери відповідно до отриманих рішень можлива оптимізація їх роботи для зменшення енергоспоживання.
Ефективність полягає у зменшенні витрат коштів на визначення енергоспоживання муніципальних будівель за різними періодами часу та видами енергоресурсів, а також спрощенні процесу формування енергетичного паспорту об’єкту.
Ключові слова: СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ, ОБ’ЄКТИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ, БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.