Гладир А. І.

УДК 621.313
ISBN 978-617-639-067-1
ББК 31.26
С. 162
Мова Укр.

ЗБІРНИК КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ»

Антонов М. Л., Артеменко А. М., Бойчук Б. Г., Бушер В. В., Гладир А. І., Донець О. В., Зачепа Ю. В., Калінов А. П., Коренькова Т. В., Морозов Д. І., Обруч І. В. , Родькін Д. Й., Розкаряка П. І., Ромашихін Ю. В., Сергієнко С. А., Толочко О. І., Титюк В К., Чорний О. П., Якупов Д. В.
У посібнику надано конкурсні завдання, запропоновані при проведенні олімпіади з напряму «Електромеханіка», які охоплюють основні розділи навчальних дисциплін «Теорія електроприводу» та «Моделювання систем електроприводу». Більшість завдань наведено з розв’язками, що сприяє розумінню теоретичних і практичних питань
з основних дисциплін фахового спрямування.
[Збірник конкурсних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електромеханіки» / Ю. В. Ромашихін, Ю. В. Зачепа, О. П. Чорний та ін.; за заг. ред. О. П. Чорного. – Кременчук: ПП Щербатих О.В, 2015. – 162 с. – ISBN 978-617-639-067-1. укр.]

УДК 621.313.333
№ держреєстрації 0116U000352

НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПОДАЛЬШОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЦЕХУ ВИРОБНИЦТВА ОКАТИШІВ

Загірняк М. В., Загірняк М. В., Калінов А. П., Гладир А. І., Мамчур Д. Г.,
Мельников В. О., Малякова М. С., Костенко А. В., Ромашихіна Ж. І.
Звіт з НДР: 186 с., 8 рис., 5 джерел.
Мета роботи. Діагностика та визначення технічного стану асинхронних електроприводів технологічних механізмів першої лінії ЦВО.
Об’єкт досліджень. Технічний стан асинхронних електроприводів технологічних механізмів першої технологічної лінії ЦВО.
Предмет досліджень. Інформаційні ознаки пошкоджень у сигналі електрорушійної сили в обмотках статора після відключення АД від мережі живлення.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Представлено розвиток методу діагностики дефектів та оцінювання загального технічного стану асинхронних двигунів за аналізом частотного спектру та інтегральних характеристик споживаної трифазним АД потужності. Аналіз сигналів струму, напруги та потужності, отриманих за допомогою розроблених математичних моделей роботи АД при різному ступені розвитку найбільш розповсюджених дефектів, дозволив виявити закономірності впливу наявних дефектів на формування спектрального складу потужності та сформулювати ряд коефіцієнтів для діагностики АД.
З метою проведення діагностики в умовах виробничого процесу за відсутності достовірної інформації про параметри досліджуваного об’єкта було розроблено метод непрямого визначення енергетичних показників і потужності на валу асинхронного двигуна.
Отримані аналітичні вирази для активної та реактивної потужностей, гармонік та середньоквадратичних значень змінних складових потужності дозволяють аналізувати режими роботи електромеханічного обладнання в аналітичному вигляді.
Результати роботи можуть бути використані на промислових підприємствах з метою оцінювання і поліпшення якості роботи систем асинхронного електропривода, а також в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі з відповідних дисциплін.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, ПОШКОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА, ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ, КРОС-ВЕКТОРНА ТЕОРІЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.