Реферативний Журнал | Гула І. С.

Гула І. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.53: 628.83: 378.623.3
С. 116-121
Мова Рос.
Бібл. 8 назв.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ З ПІДІГРІВОМ НЕСТАНДАРТНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

А. Л. Перекрест, І. С. Гула
Представлено структуру вентиляції навчального приміщення, функціональну схему та систему управління комплексом з використанням інтелектуального реле EASY Moeller. Запропоновано програмне забезпечення для трьох режимів роботи системи вентиляції з використанням пристрою перерозподілу повітряних потоків. Алгоритм роботи програми реалізує роздільне управління і контроль провітрювання лабораторії з використанням двох окремих підсистем і підтримання необхідних умов повітряного середовища в приміщенні.
Ключові слова: мікроклімат приміщення, вентиляція, система управління, програмований логічний контролер.

УДК 697.922:628.852.2

№ держреєстраці 0111U009286

Інв. № 0213U003324

 

РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРИМІЩЕННЯХ

О. П. Чорний, С. В. Сукач, І. С. Конох, О. В. Шутька, М. А. Кобилянський, І. С. Гула

Звіт з НДР: 112 с., 83 рис., 10 табл., 101 джерела.

Об’єкт дослідження: процеси формування комфортного та безпечного повітряного середовища у приміщеннях.

Мета проекту: розробка методу і засобів управління та контролю якості повітряного середовища шляхом побудови інтелектуальної системи управління вентиляційним комплексом приміщень.

Предмет дослідження – параметри і режими роботи інтелектуального енергоефективного комплексу створення комфортного та безпечного повітряного середовища.

Проведено дослідження параметрів повітряного середовища у приміщеннях з використанням математичного моделювання. Уведений показник коефіцієнт комфортності, якій дозволяє оцінювати мікрокліматичні фактори згідно з нормативними показниками.

Створені математичні моделі з урахуванням детермінованої й нечіткої інформації, що забезпечує керування низкою чинників, які впливають на показники комфортності. Проведений аналіз запропонованої моделі коефіцієнта комфортності залежно від температури і відносної вологості показав, що експериментальні та розрахункові значення практично збігаються, це дозволяє використання одержаних математичних моделей для підтримання оптимальної зони комфортності за наявності цілого ряду чинників здорових умов праці.

Авторами розроблено математичний опис та одержано математичну модель вентиляційного комплексу, які дозволяють проводити дослідження мікрокліматичних параметрів у виробничих приміщеннях під час динамічних режимів роботи вентиляційного комплексу. Отримані результати свідчать про те, що стабілізація наданих параметрів мікроклімату досягається згідно з нормативними показниками. Це доводить доцільність використання запропонованої моделі в процесі нормалізації інших чинників повітряного середовища приміщень.

Проведені дослідження енергетичних режимів керування параметрами повітряного середовища сукупності приміщень довели доцільність спільного керування вентиляційною установкою частотними засобами електропривода й аеродинамічними пристроями аеромережі.

Авторами розроблено метод і засоби управління та контролю якості повітряного середовища у приміщеннях, що полягає у формуванні сигналу задання, який включає коефіцієнт комфортності, режими роботи та інші, що надходять на експертну нечітку систему управління, керує пристроями вентиляційного комплексу, тим самим забезпечує з мінімальним енергоспоживанням максимально здоровий повітряний простір у приміщеннях.

Проведені на вентиляційному комплексі експерименти з видалення шкідливих домішок повітря та стабілізації температури, які підтвердили результати моделювання. Згідно з отриманими експериментальними кривими, швидкість зниження концентрації шкідливих домішок у повітрі приміщення залежить від витрати повітря, яка змінюється під час регулювання електропривода вентилятора, а також аеродинамічних пристроїв аеромережі. Аналогічний висновок характерний для режиму стабілізації температури.

Запропоноване авторами науково-технічне рішення дозволяє врахувати спектр нових параметрів (теплове випромінювання, газовий склад повітря – вміст у ньому кисню і вуглекислого газу, кількість персоналу в приміщенні та ін.) та дає можливість підвищити ефективність вентиляційного комплексу.

Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами повітряного середовища у приміщеннях пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Ключові слова: МІКРОКЛІМАТ, ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ, КОМФОРТНІСТЬ, ВЕНТИЛЯТОРНІ УСТАНОВКИ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.