І. А. Козакевич

УДК 621.314

СИСТЕМА БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЛЕЙНИХ РЕГУЛЯТОРІВ

І. А. Козакевич

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50024, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Проведено аналіз переваг та недоліків двох найбільш популярних систем частотного керування – векторного та прямого керування моментом. Визначено позитивні та негативні якості кожної із систем, а на основі проведеного аналізу розглянуто питання синтезу системи частотного керування, що поєднує в собі принципи векторного керування та системи прямого керування моментом. Визначено, що серед вагомих переваг системи прямого керування моментом є відсутність координатних перетворень та використання простих релейних регуляторів, що забезпечує високі динамічні показники. Запропонована система базується на розділенні струмів на активний та намагнічуючий за принципами векторного керування та використання релейних регуляторів у контурах складових цих струмів. З метою усунення необхідності встановлення датчика швидкості на вал двигуна використовується непряме оцінювання величин потокозчеплення та кутової швидкості ротора. Існуючі системи демонструють значне погіршення показників якості керування при роботі в зоні низьких кутових швидкостей, тому для бездатчикової оцінки змінних стану системи використано розширений фільтр Калмана. Надано аналітичні залежності, що дозволяють реалізувати функцію мінімізації втрат засобами системи керування.

Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, бездатчикове керування, фільтр Калмана.

А. М. Сидоренко, І. А. Козакевич

Система керування синхронним двигуном з постійними магнітами

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 126–127.

У статті розглянуто систему керування синхронним двигуном з постійними магнітнами при ослабленні магнітного поля. Для вирішення поставленої задачі визначено залежності між складовими вектору струму для забезпечення максимального співвідношення між електромагнітним моментом та струмом при умові обмеження величин напруги та струму статора. Розроблена система керування забезпечує мінімізацію динамічної похибки при зміні величини навантаження у випадку роботи в зоні ослаблення поля.

Р. В. Сіянко, І. А. Козакевич

Спосіб керування багаторівневим інвертором з «плаваючими» конденсаторами

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 128–129.

У роботі розглянуто роботу високовольтного перетворювача на базі схеми з «плаваючими» конденсаторами. Проаналізувавши режими її функціонування, виявлено, що система керування таким перетворювачем повинна виконувати функцію балансування часткових напруг ланки постійного струму за рахунок використання збиткових комбінацій включення. Розроблена система керування дозволяє з високою точністю підтримувати напруги на конденсаторному подільнику схеми, забезпечуючи стійку роботу при будь-яких значеннях вихідної частоти.

И. А. Козакевич, Д.А. Швыдкой

Улучшение динамических показателей приводов со скалярным управлением

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 134–135.

В работе проанализированы пути улучшения динамических показателей частотно-регулируемых электроприводов со скалярным управлением. На основе линеаризированной модели асинхронного двигателя получены аналитические зависимости, описывающие функционирование предложенной системы управления. Доказано, что использование обратной связи по току позволяет повысить показатели качества регулирования подобных систем.