І. О. Солошич

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3
С. 21-27
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

І. О. Солошич, В. С. Бахарєв
Для поліпшення вивчення студентами модуля дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки», необхідно розробити логічну схему зв’язків між темами через провідні завдання дисципліни, розвиток понять, взаємозв’язок наукових знань з прикладним змістом предметної області, розвиток науково-дослідної компетентності, міжпредметні зв’язки. У структурі теми доцільно передбачати наявність таких компонентів: введення в проблему (мотивація), основний текст теми, висновки, зв’язок попереднього матеріалу з майбутнім, питання і завдання для самоконтролю. Текст основного змісту теми повинен бути коротким, доступним для сприйняття, з великою часткою ілюстрації. Методичний апарат посібника дозволить організувати ефективну роботу на практичних заняттях і самостійну роботу студента. Розроблені питання різної складності для майбутніх фахівців-екологів повинні бути орієнтовані на розвиток у них професійних умінь. Обґрунтовано доцільність побудови посібника саме за модульним принципом, що передбачає вдосконалення структури, передбачаючи оптимальне поєднання структурних компонентів навчального посібника для розвитку студента засобами навчання, різноманітного сучасного ілюстративного матеріалу.
Ключові слова: посібник, науково-дослідна компетентність, фахівці-екологи, дисципліна, змістовий модуль.

Інженерні та освітні технології

УДК 371.693
С. 39-41
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

І. О. Солошич, O. M. Солошич
Обґрунтовано необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, які здатні поєднати в своїй професійній діяльності досягнення науки та результати особистої науково-дослідної діяльності. Розглянуто дослідну виробничу функцію та типові задачі діяльності фахівців напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Виділено дослідницьку компетентність майбутніх фахівців-екологів, що поєднує в собі когнітивну, аксіологічну, або мотиваційно-ціннісну, методологічну, праксеологічну, діяльнісну, комунікативну, рефлексивну, емоційно-вольову, контрольно-оціночну компоненти. Відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів розроблено зміст критеріїв, що дозволяють визначити рівень її сформованості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціональний, комунікативний, особистісно-смисловий.
Ключові слова: дослідницька компетентність, фахівці-екологи, структурні компоненти.