І. П. Кондратенко

УДК 621.313
С. 75-82
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ТОВЩИННОГО КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ

О. М. Карлов, І. П. Кондратенко, Р. С. Крищук, А. П. Ращепкін
Розглядається торцевий дугостаторний асинхронний двигун із суцільним дисковим неферомагнітним електропровідним ротором, основний магнітний
потік якого направлений в осьовому напрямку. Надано метод розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з комплексним урахуванням повздовжнього, поперечного та товщинного крайових ефектів. Особливістю методу є те, що враховується нерівномірність лінійної швидкості руху ротора залежно від радіуса. Аналітичний розрахунок індукції магнітного поля в немагнітному проміжку виконано в циліндричній системі координат для квазістаціонарного режиму на основі системи рівнянь Максвелла й інтегральних перетворень. У розрахунках використовується компенсована обмотка, яка в електричних машинах із розімкненим магнітопроводом дозволяє позбутися пульсуючого магнітного поля. Розрахунок енергетичних показників виконано на основі рівнянь магнітного поля з використанням теореми Умова–Пойнтинга. Отримано рівняння для проведення розрахунку опору взаємоіндукції й власного опору обмоток. Метод включає визначення фазних струмів та енергетичних показників торцевого дугостаторного асинхронного двигуна за заданою величиною напруги трифазного джерела живлення. На прикладі одного з конструкційних виконань двигуна встановлено залежність енергетичних показників від питомої електричної провідності й товщини ротора. Розрахунок можливий для будь-якої питомої електричної провідності матеріалу ротора. Виконано порівняння розподілу магнітного поля за розробленим методом із методом розрахунку за усередненим магнітним полем у немагнітному проміжку.
Ключові слова: метод розрахунку, торцевий дугостаторний асинхронний двигун, дисковий ротор.

УДК 537.523.3

ОБРОБКА ІМПУЛЬСНИМ БАР’ЄРНИМ РОЗРЯДОМ ВОДИ В КРАПЕЛЬНОМУ СТАНІ

І. П. Кондратенко, І. В. Божко, В. В. Кобильчак

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна. Е-mail: dep7ied@ukr.net

Виконано оцінку енергетичної ефективності імпульсного бар’єрного розряду при обробці забрудненої органічними домішками води в крапельному стані. Дослідження проводились при трьох гідродинамічних режимах руху крапель із характерними для кожного з них розміром крапель 0,4, 1 і 2,5 мм, швидкостями руху та частотами крапання. Як домішка використовувалася метиленова синь із початковою концентрацією 50 мг/л. Показано, що за одне проходження крапель через розрядну камеру ступінь розкладання домішки становить 40–68 %, а енергетичний вихід може досягати 11,3 г/кВт∙год. Визначено, що одними з найбільш суттєвих чинників, які впливають на енергетичний вихід розряду, є розмір крапель та коефіцієнт заповнення ними розрядного проміжку, який характеризує відношення загальної площі крапель, що одночасно знаходяться в розрядному проміжку, до площі одного з електродів, що його утворює. За умов виконаних досліджень цей коефіцієнт досягав 11,5 %. При його зменшенні до 0,2 % енергетичний вихід знижується на порядок.

Ключові слова: імпульсний бар’єрний розряд, обробка води, краплі, енергетичний вихід.

УДК 621.313

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ТОВЩИННОГО КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ

О. М. Карлов, І. П. Кондратенко, Р. С. Крищук, А. П. Ращепкін

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

просп. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна. E-mail: kr@e-mail.ua

Розглядається торцевий дугостаторний асинхронний двигун із суцільним дисковим неферомагнітним електропровідним ротором, основний магнітний потік якого направлений в осьовому напрямку. На основі системи рівнянь Максвелла із застосуванням інтегральних перетворень розроблено аналітичний метод розрахунку електромагнітного поля торцевого дугостаторного асинхронного двигуна, який комплексно враховує повздовжній, поперечний та товщинний крайові ефекти. Розрахунок енергетичних показників двигуна проводиться з використанням теореми Умова–Пойнтінга. На прикладі одного з конструкційних виконань двигуна встановлено залежність енергетичних показників від питомої електричної провідності ротора. Показано, що розрахунок можливий для будь-якої питомої електричної провідності матеріалу ротора. Особливістю аналітичного методу розрахунку є врахування нерівномірності лінійної швидкості руху ротора залежно від його радіуса.

Ключові слова: метод розрахунку, торцевий дугостаторний асинхронний двигун, дисковий ротор.

УДК 621.313.84:621.313.333.821

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕСCЫ В МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ЭНЕРГИИ МОРСКИХ ВОЛН

И. П. Кондратенко, А. П. Ращепкин

Институт электродинамики Национальной академии наук Украины

просп. Победы, 56. г. Киев, 03056, Україна. E-mail: dep7ied@ukr.net

Д. Д. Ващишин

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

ул. Героев Обороны, 8. г. Киев, Украина. E-mail: v.d.d@ukr.net

Разработан метод анализа электромагнитных процессов и энергетических показателей линейного магнитоэлектрического генератора поплавкового преобразователя энергии морских волн. Установлены временные зависимости фазных токов и напряжений генератора в зависимости от амплитуды волны и его конструктивного исполнения. Определена величина результирующей мощности. Показано, что мощность генератора возрастает с ростом числа пар полюсов, достигает своего максимального значения и в дальнейшем снижается. Генерируемое напряжение непрерывно изменяется во времени в зависимости от положения поплавка на волне.

Ключевые слова: линейный генератор, энергия морских волн.