Істоміна Н. М.

УДК 621.391:621.313.13.014.011.3:621.382
№ держреєстрації 0114U005114

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУТАЦІЇ ФАЗ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Родькін Д. Й., Істоміна Н. М.
Звіт з НДР: 36 с., 17 рис., 2 табл., 30 джерел.
Аналіз літератури та накопичений досвід показують, що основним конкурентом популярного частотно-регульованого асинхронного електропривода є так званий вентильно-індукторний електропривод. Робочі характеристики ВІЕП залежать від типу комутації напруги живлення. В свою чергу характер імпульсів керування напругою живлення залежить від конструктивних параметрів від та характеру навантаження, діапазону регулювання, вимог, що застосовуються до електроприводу.
Тому актуальною задачею являється розробка методики формування керуючих імпульсів з урахуванням конструктивних параметрів та умов роботи електроприводу.
Мета роботи: підвищення надійності вентильно-індукторних двигунів, шляхом визначення впливу конструктивних параметрів двигуна на формування імпульсів напруги живлення.
Об’єкт дослідження: електромагнітні процеси вентильно-індукторного двигуна.
Предмет дослідження: вентильно-індукторний двигун незалежного збудження.
Методи дослідження: методи розрахунків стаціонарних і нестаціонарних електромагнітних процесів, методи математичного моделювання; математичні пакети Matlab i Mathcad.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. В результаті аналізу принципів забезпечення робочого режиму вентильно-індукторного двигуна отримані: класифікація типів комутації фаз двигуна; математичне описання зв’язку між конструктивними та електромагнітними параметрами; алгоритми формування керуючих імпульсів комутації для будь-якого типу вентильно-індукторного двигуна (в залежності від кількості фаз, зубців статора, ротора) та визначення застосовних для вибраного двигуна типів комутації; універсальна функція, яка описує форму комутуючого імпульсу для будь-якого типу комутації.
В подальшому необхідно дослідити зв’язок між отриманими типами комутації та статичними і динамічними характеристиками електроприводу.
Ключові слова: ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИЙ ДВИГУН, КОМУТАЦІЯ, КОНСТРУКТИВНІ ПАРАМЕТРИ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.13.014
С. 56-66
Мова Укр.
Бібл. 18 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФАЗНУ ІНДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Істоміна Н. М.
В результаті аналізу виявлено, що принципи організації робочого режиму вентильно-індукторного двигуна ґрунтуються на залежності індуктивності фази від кута повороту ротора. Сформульовані ключові правила комутації фаз вентильно-індукторного двигуна в залежності від індуктивності. Проаналізовані форми математичного опису фазної індуктивності. Відповідно до математичного опису визначені дві групи параметрів, які впливають на форму цієї залежності: рівневі і кутові. Визначений зв’язок між максимальним і мінімальним рівнями фазної індуктивності та електромагнітними параметрами двигуна. Також, при використанні чорної скриньки, складено перелік факторів впливу на форму фазної індуктивності. Серед отриманого переліку параметрів та факторів визначені варіативні, за умови забезпечення необхідного тягового зусилля. Доведено, що зовнішнім варіативним фактором є амплітуда напруги живлення, внутрішнім (конструктивним) варіативним фактором – полюсна дуга ротора.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, варіативні фактори впливу.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.1
С. 18-31
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Істоміна Н. М., Рєзнік Д. В.
В роботі розглянуті основні складові профорієнтації у прив’язці до етапів професійного становлення та розвитку особистості. В результаті аналізу цих складових виділені ключові точки профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. На основі вибраних ключових точок створений перелік профорієнтаційних заходів, який розподілений за рівнями виконання: загальний рівень університету та рівень випускаючої кафедри. Розглянута практична реалізація кожного профорієнтаційного заходу із створеного списку та їх вплив на успішність профорієнтаційної компанії з технічних спеціальностей. Виділено, що на сьогоднішній час вищий навчальний заклад повинен приділяти велику увагу рекламі в Інтернет середовищі. Доведено, що вибір конкурсних предметів зовнішнього незалежного тестування, має ключовий вплив на кількість абітурієнтів, які можуть вступити на технічні спеціальності.
Ключові слова: профорієнтація, технічні спеціальності, профорієнтаційні заходи.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.13.014
С. 33-44
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Істоміна Н. М., Федотьєв А. В.
У роботі проаналізовані параметри необхідні для обчислення індуктивності вентильно-індукторного двигуна. Виділені дві групи показників: кутові та рівневі. В результаті огляду літературних джерел вибрані формули необхідні для обчислення цих показників. Сформований універсальний алгоритм обчислення параметрів індуктивності для будь-якого типу двигуна. Створений алгоритм забезпечується необхідними розрахунковими формулами. Як відомо конфігурація зубцевих зон статора та ротора визначає основні електромагнітні параметри вентильно-індукторного двигуна. В свою чергу конфігурація зубцевих зон залежить від кількості полюсів на фазу та кількості фаз. Використовуючи ці дані в якості базових, були отримані аналітичні залежності для обчислення всіх параметрів індуктивності згідно зі складеним алгоритмом. Побудовані тривимірні графіки та проаналізована інформативність отриманих аналітичних залежностей.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, аналітичні залежності.