Калінов А. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.011
С. 32-39
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОРТОГОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПРОВІДНОСТІ ТА ОПОРУ

М. С. Малякова, А. П. Калинов
Запропоновано метод аналіза нелінійних електричних кіл із використанням ортогональних складових миттєвої провідності та опору. Показано механізм формування ортогональних складових миттєвої провідності нелінійного електричного кола. Наведено й проаналізовано аналітичні вирази для складових миттєвої провідності та опору. Проведено аналіз рівнянь балансу складових миттєвої проводності та опору, на базі яких було визначено гармонійні складові струму нелінійного електричного кола, що складається з послідовно підключених активного лінійного та нелінійного опору. Доведено точність та адекватність розробленого методу шляхом порівняльного аналізу гармонійних складових струму, розрахованих із використанням запропонованого метода та отриманих унаслідок чисельного розрахунку математичної моделі досліджуваного кола. До головних переваг запропонованого методу можна віднести універсальність у використанні, а також те, що він дає мождивість оцінити вплив параметрів кола на композицію спектра струму.
Ключові слова: миттєва провідність, миттєвий опір, миттєва потужність, електричне коло, нелінійність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 27-36
Мова Укр.
Бібл. 16 назв.

ДЕКОМПОЗИЦІЯ СИГНАЛУ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ОБМОТОК СТАТОРА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ СТРИЖНІВ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Ж. І. Ромашихіна, А. П. Калінов, І. А. Луценко
Надано розвиток методу діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом сигналу електрорушійної сили, що наводиться в обмотках статора після відключення двигуна від мережі живлення. На основі розрахунку електромагнітного поля у повітряному проміжку асинхронного двигуна показано, що в сигналі електрорушійної сили фази обмотки статора відсутні інформаційні ознаки, які відповідають спотворенням електромагнітного поля від пошкоджень стрижнів ротора. Запропоновано використовувати декомпозицію сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора на сигнали електрорушійних сил активних сторін котушки з використанням теорії Z-перетворення, що дозволяє виділити інформаційні ознаки пошкоджень стрижнів, які неможливо виявити у сигналі електрорушійної сили фази. Використання вейвлет-аналізу виділеного сигналу електрорушійної сили однієї активної сторони котушки дозволяє підвищити достовірність діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів. Використання декомпозиції діагностичного сигналу, який є сумою коефіцієнтів вейвлет-розкладу сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора, дозволяє спростити процедуру виділення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора. Ефективність запропонованого методу діагностики підтверджена експериментально.
Ключові слова: асинхронний двигун, пошкодження стрижнів ротора, відключення двигуна від мережі живлення, електрорушійна сила, Z-перетворення.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.68
С. 196-199
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

А. І. Гладир, О. Ю. Лещук, А. П. Калінов
Для оптимізації та вдосконалення роботи автономних джерел електроенергії проведено аналіз роботи механічного регулятора системи стабілізації обертів валу двигуна внутрішнього згорання генераторної установки як найбільш важливої складової механізму при забезпеченні необхідної напруги генератора. На шляху до створення відповідної системи було висунуто основні вимоги до електромеханічної системи стабілізації обертів автономного джерела електроенергії. Було проведено модернізацію генераторної установки за рахунок використання частотно-регульованого електропривода засувки подачі палива, робота якого керується програмованим логічним контролером за умови використання сучасних цифрових датчиків. Було розроблено алгоритм роботи модернізованої системи стабілізації обертів, що надало можливість експериментального дослідження роботи обладнання при динамічній зміні навантаження. Аналіз динамічних режимів роботи при зміні керуючих та збурюючих впливів показав достатню якість регулювання частоти обертання вала двигуна внутрішнього згорання генераторної установки.
Ключові слова: система стабілізації обертів, генераторна установка.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.011.72.018.4:519.67
С. 340-347
Мова Рос.
Бібл. 28 назв.

АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ У ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДА МАЛОГО ПАРАМЕТРУ

М. С. Малякова, А. П. Калінов
Запропоновано аналітичний метод аналізу нелінійних електричних кіл у частотній області на основі методу малого параметра. Наведено алгоритм реалізації методу малого параметра в частотній області. Обгрунтовано використання складових миттєвої провідності для реалізації аналізу електричних кіл в частотній області з використанням методу малого параметра. Проведено порівняльний аналіз запропонованого методу з класичним методом малого параметра на прикладі розрахунку нелінійного електричного кола з активно-індуктивним навантаженням. Доведено ефективність розробленого методу шляхом зіставлення кривих струму з отриманими в результаті чисельного моделювання досліджуваного кола. До головних переваг запропонованого метода можна віднести універсальність алгоритму для розрахунку різних електричних кіл, можливість оцінювати вплив параметрів кола на складові спектра струму, можливість автоматизації розрахунку.
Ключові слова: метод малого параметра, миттєва провідність, електричне коло, нелінійність.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 61-68
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

ДІАГНОСТИКА ДЕФЕКТІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЧАСТОТОЮ ЖИВЛЕННЯ Й ОБОРОТНОЮ ЧАСТОТОЮ 

О. В. Браташ, А. П. Калінов
Розглянуто проблему поділу діагностичних ознак дефектів, які викликають вібрацію на оборотній частоті й подвійній частоті мережі. Показано, що комплексна методика аналізу вібросигналу з використанням різних режимів роботи дозволяє підвищити вірогідність діагностування дефектів асинхронного двигуна, які мають схожі діагностичні ознаки.
Ключові слова: асинхронний двигун, діагностика, віброприскорення, спектральний аналіз.

УДК 621.313.333
ББК 31.2
М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова.
[Загірняк М. В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія / М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с. – Бібліогр.: 148 назв. – ISBN 978-617-639-037-4. – укр.]
Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.
У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.