Калінов А. П.

УДК 62-83-523
ISBN 978-617-639-054-1
С. 276
Мова Укр.
Бібл. 49 назв.

ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Калінов А. П., Мельников В. О.

Розглянуто загальні принципи побудови та елементну базу керуючих і силових пристроїв сучасних систем автоматизованого електропривода. Дано характеристику засобів вимірювань та наведено технічні рішення побудови вимірювальних пристроїв електричних та неелектричних параметрів електроприводів, які можуть бути використані для побудови систем керування, моніторингу, діагностики та захисту електромеханічних систем. Описано принципи побудови силових електротехнічних перетворювачів і способи та алгоритми регулювання їх вихідної напруги. Наведено технічні рішення побудови основних вузлів силових кіл та систем керування перетворювачів.
Посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Електромеханіка», та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються створенням й застосуванням сучасних систем автоматизованого електропривода.
[Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода : навч. посібник / А. П. Калінов,
В. О. Мельников. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 276 с. – ISBN 978-617-639-054-1. – Бібліогр. : 49 назв. – укр.]

УДК 621.3011.72.011.2
№ держреєстрації 0114U005105

АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛАДОВИХ МИТТЄВИХ ОПОРІВ ТА ПРОВІДНОСТЕЙ

Калінов А. П., Малякова М. С.
Звіт з НДР: 43 с., 11 рис., 3 табл., 13 джерел.
Мета роботи. Розвиток методів аналізу нелінійних електричних кіл змінного струму шляхом реалізації їх у частотній області
Об’єкт досліджень. Електричні та енергетичні процеси в нелінійних електричних колах змінного струму.
Предмет досліджень. Електричні кола змінного струму з нелінійними елементами.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Запропоновано метод представлення нелінійного опору та провідності у частотній області, який дозволяє формувати рівняння балансу складових електричних величин для розв’язання прямої задачі електротехніки.
Дістав подальшого розвитку метод малого параметру шляхом реалізації його у частотній області з використанням частотних складових нелінійного опору та провідності, що на відміну від відомого методу дозволяє уникнути складних тригонометричних перетворень та є гарно адаптованим для задач автоматизації аналітичних та чисельних розрахунків
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях.
Ключові слова: НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА, МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА, ЧАСТОТНА ОБЛАСТЬ, ДИСКРЕТНА ЗГОРТКА.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313.333.044.045.004.63:681.518.54
№ держреєстрації 0114U005106

ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА СИГНАЛОМ ЕРС У ОБМОТКАХ СТАТОРА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Калінов А. П., Мамчур Д. Г., Ромашихіна Ж. І.
Звіт з НДР: 44 с., 27 рис., 16 джерел.
Мета роботи. Підвищення достовірності діагностики пошкоджень стрижнів ротора АД шляхом виділення інформаційних ознак пошкоджень, присутніх у сигналі ЕРС однієї активної сторони котушки, з використанням теорії Z-перетворення.
Об’єкт досліджень. Електромагнітні процеси в АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора.
Предмет досліджень. Інформаційні ознаки пошкоджень у сигналі електрорушійної сили в обмотках статора після відключення АД від мережі живлення.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Представлено розвиток методу діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора після відключення двигуна від мережі живлення. На основі розрахунку електромагнітного поля у повітряному проміжку асинхронного двигуна показано, що в сигналі електрорушійної сили фази обмотки статора відсутні інформаційні ознаки, які відповідають спотворенням електромагнітного поля від пошкоджень стрижнів ротора.
Запропоновано використовувати декомпозицію сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора на сигнали електрорушійних сил активних сторін котушки з використанням теорії Z-перетворення, що дозволяє виділити інформаційні ознаки пошкоджень стрижнів, які неможливо виявити у сигналі електрорушійної сили фази.
Використання вейвлет-аналізу виділеного сигналу електрорушійної сили однієї активної сторони котушки дозволяє підвищити достовірність діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів. Використання декомпозиції діагностичного сигналу, який є сумою коефіцієнтів вейвлет-розкладу сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора, дозволяє спростити процедуру виділення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора. Ефективність запропонованого методу діагностики підтверджена експериментально.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПОШКОДЖЕННЯ СТРИЖНІВ РОТОРА, ВІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА, Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 62-83:621.313.333.072.9.016.313
№ держреєстрації 0114U005107

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З НЕСИМЕТРИЧНИМИ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Калінов А. П., Мельников В. О., Костенко А. В., Чепкунов Р. А.
Звіт з НДР: 39 с., 24 рис., 4 табл., 23 джерел.
Мета роботи. Поліпшення енергетичних показників частотнорегульованих електроприводів за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Об’єкт досліджень. Процеси перетворення енергії в асинхронному двигуні.
Предмет досліджень. Енергетичні показники частотнорегульованього електропривода при несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Розвинено методи опосередкованого визначення енергетичних показників роботи ЧРЕП без вилучення двигуна із технологічного процесу, що, на відміну від відомих, дозволяють, при мінімальній інформації про параметри схеми заміщення, оцінити енергетичну ефективність роботи АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів її роботи на основі миттєвих значень фазних струмів і напруг статора;
Набули подальшого розвитку методи компенсації несиметрії обмоток статора АД у частотно-регульованому ЕП зі скалярним керуванням за рахунок використання крос-векторної теорії миттєвої потужності, що, на відміну від існуючих, дозволяє компенсувати змінні складові споживаної потужності або електромагнітного моменту двигуна та зменшити несиметрію струмів без апаратних змін у силовому колі ЕП.
Удосконалено систему векторного керування електроприводом шляхом розділення контурів регулювання потокозчеплення та активної складової струму за кожною фазою асинхронного двигуна окремо, що, на відміну від існуючих систем керування, дає можливість налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до несиметрії електромагнітних параметрів схеми заміщення та корекції режимів роботи електропривода шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, НЕСИМЕТРІЯ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, КОМПЕНСАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.