Колосовська В. В.

Інженерні та освітні технології

УДК 378:373.3.091.12.011.3
С. 19-25
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ

Колосовська В. В.
Робота присвячена особливостям визначення рівня сформованості професійно орієнтованих умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями. Аналізуються результати педагогічного експерименту, організованого і проведеного серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Актуальність дослідження полягає в тому, що в реаліях сучасної вищої школи одним із головних завдань є формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів. Висвітлено динаміку даних рівня сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної та контрольної груп. Продемонстровані результати педагогічного експерименту вказують на значні позитивні зміни рівнів сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної групи, що, в свою чергу, пояснюється впровадженням у навчально-виховний процес підготовки активних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів, використанням проблемного методу, методів опрацювання дискусійних питань, ділових ігор, проведенням розроблених сценаріїв спортивно-масових заходів.
Ключові слова: професійно орієнтовані уміння, майбутні учителі.