Конох І. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 004.4.006.26:62-83::621.313.2
С. 148-151
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

КЕРУЮЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЕЛЕКТРОМАШИННИМ ПІДСИЛЮВАЧЕМ

І. С. Конох, А. І. Ломонос
Проаналізовано актуальність створення електромеханічного лабораторного обладнання з комп’ютеризованим керуванням. Розроблено керуюче програмне забезпечення високого рівня в середовищі LabView 8.5 для дослідження режимів роботи електроприводу за системою електромашинний підсилювач–двигун постійного струму. За допомогою програмних засобів реалізовані функції замкненого управління й аналізу якості перехідних процесів.
Ключові слова: LabView, електропривод, електромашинний підсилювач, двигун постійного струму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333

С.    99-102

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СПЕКТРУ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОНИХ ДВИГУНІВ

І. С. Конох

Представлено пошуковий алгоритм формування спектру миттєвої потужності на основі нечіткої експертної системи, що дозволяє скласти коректні рівняння балансу потужності для визначення параметрів еквівалентних схем асинхронних двигунів. Наведено особливості програмної реалізації та схему експериментального пристрою. Досліджено працездатність алгоритму на прикладі формування амплітудного спектра для малопотужного трансформатора.

Ключові слова: миттєва потужність, нечітка логіка.

УДК 004.89:621.313.333

№ держреєстрації 0111U009285

Інв. № 0213U003325

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕСАМИ ПІСЛЯРЕМОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ

АСИНХРОНИХ ДВИГУНІВ

Д. Й. Родькін, І. С. Конох, В. В. Найда

Звіт з НДР: 70 с., 32 рис., 7 табл., 38 джерел.

Об’єкт дослідження: Процеси випробування асинхронних двигунів з керуванням миттєвими енергетичними процесами.

Мета роботи: підвищення ефективності післяремонтних випробувань на основі розвитку інформаційної технології інтелектуального керування миттєвими енергетичними процесами.

Предмет дослідження – реалізація і оптимізація методів й алгоритмів формування випробувальних режимів.

Визначені особливості та сформульовані вимоги до автоматизації процесу ідентифікації параметрів асинхронних двигунів в умовах ремонтних цехів і підприємств;

Обґрунтована структура і експертні правила нечіткої системи прийняття рішень щодо формування випробувальної напруги для отримання контрольної інформації.

Розроблено алгоритмічне, апаратне та програмне забезпечення керування випробувальними режимами.

Розроблено метод формування гармонійного складу випробувальної напруги, який на відміну від існуючих, оптимізує дискретний спектр миттєвої потужності, що дозволяє підвищити точність визначення параметрів схеми заміщення асинхронних двигунів з використанням методу миттєвої потужності.

На основі теорії нечітких множин розроблено систему прийняття рішень щодо керування спектром динамічного навантажувального струму асинхронного двигуна, яка відрізняється визначенням втрат на основі аналізу балансу миттєвої потужності, що забезпечує інваріантність до параметрів екземпляра і відповідність режимів динамічного і статичного навантажень;

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія керування післяремонтними випробуваннями асинхронних двигунів, яка відрізняється формуванням полігармонійного живлення й аналізом миттєвих енергетичних процесів з використанням нечітких експертних систем, що дозволяє підвищити ефективність випробувань.

Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами повітряного середовища у приміщеннях пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Ключові слова: АСИНХРОНИЙ ДВИГУН, ВИПРОБУВАННЯ, МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ, ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

УДК 697.922:628.852.2

№ держреєстраці 0111U009286

Інв. № 0213U003324

 

РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРИМІЩЕННЯХ

О. П. Чорний, С. В. Сукач, І. С. Конох, О. В. Шутька, М. А. Кобилянський, І. С. Гула

Звіт з НДР: 112 с., 83 рис., 10 табл., 101 джерела.

Об’єкт дослідження: процеси формування комфортного та безпечного повітряного середовища у приміщеннях.

Мета проекту: розробка методу і засобів управління та контролю якості повітряного середовища шляхом побудови інтелектуальної системи управління вентиляційним комплексом приміщень.

Предмет дослідження – параметри і режими роботи інтелектуального енергоефективного комплексу створення комфортного та безпечного повітряного середовища.

Проведено дослідження параметрів повітряного середовища у приміщеннях з використанням математичного моделювання. Уведений показник коефіцієнт комфортності, якій дозволяє оцінювати мікрокліматичні фактори згідно з нормативними показниками.

Створені математичні моделі з урахуванням детермінованої й нечіткої інформації, що забезпечує керування низкою чинників, які впливають на показники комфортності. Проведений аналіз запропонованої моделі коефіцієнта комфортності залежно від температури і відносної вологості показав, що експериментальні та розрахункові значення практично збігаються, це дозволяє використання одержаних математичних моделей для підтримання оптимальної зони комфортності за наявності цілого ряду чинників здорових умов праці.

Авторами розроблено математичний опис та одержано математичну модель вентиляційного комплексу, які дозволяють проводити дослідження мікрокліматичних параметрів у виробничих приміщеннях під час динамічних режимів роботи вентиляційного комплексу. Отримані результати свідчать про те, що стабілізація наданих параметрів мікроклімату досягається згідно з нормативними показниками. Це доводить доцільність використання запропонованої моделі в процесі нормалізації інших чинників повітряного середовища приміщень.

Проведені дослідження енергетичних режимів керування параметрами повітряного середовища сукупності приміщень довели доцільність спільного керування вентиляційною установкою частотними засобами електропривода й аеродинамічними пристроями аеромережі.

Авторами розроблено метод і засоби управління та контролю якості повітряного середовища у приміщеннях, що полягає у формуванні сигналу задання, який включає коефіцієнт комфортності, режими роботи та інші, що надходять на експертну нечітку систему управління, керує пристроями вентиляційного комплексу, тим самим забезпечує з мінімальним енергоспоживанням максимально здоровий повітряний простір у приміщеннях.

Проведені на вентиляційному комплексі експерименти з видалення шкідливих домішок повітря та стабілізації температури, які підтвердили результати моделювання. Згідно з отриманими експериментальними кривими, швидкість зниження концентрації шкідливих домішок у повітрі приміщення залежить від витрати повітря, яка змінюється під час регулювання електропривода вентилятора, а також аеродинамічних пристроїв аеромережі. Аналогічний висновок характерний для режиму стабілізації температури.

Запропоноване авторами науково-технічне рішення дозволяє врахувати спектр нових параметрів (теплове випромінювання, газовий склад повітря – вміст у ньому кисню і вуглекислого газу, кількість персоналу в приміщенні та ін.) та дає можливість підвищити ефективність вентиляційного комплексу.

Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами повітряного середовища у приміщеннях пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Ключові слова: МІКРОКЛІМАТ, ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ, КОМФОРТНІСТЬ, ВЕНТИЛЯТОРНІ УСТАНОВКИ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.