Конох І. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.518.24
С. 70-83
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ЕМУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ

І. С. Конох, В. В. Найда
Описано спосіб автоматизованої побудови моделі об’єкту управління, який базується на визначенні найближчих експериментальних послідовностей та інтерполяції результатів нечіткою експертною системою. Відмітною особливістю методу є збереження частотних характеристик і форми вихідного сигналу, ідентичних експериментальним даним. Визначено вимоги до експериментальних послідовностей. Приведено алгоритм роботи, вказано кінцеві результати налаштування нечіткого контролера. Показано імітаційну модель для проведення досліджень.
Проаналізовано якість роботи методу на прикладі реальних експериментальних сигналів швидкості, отриманих у системі перетворювач частоти–асинхронний двигун із статичним навантаженням екскаваторного типу, а також сигналів швидкості та тиску, отриманих у гідротранспортній системі, до якої входить перетворювач частоти, асинхронний двигун, водяний насос і запірна арматура. Доведено можливість використання результатів роботи для побудови систем емуляції та ідентифікації, а також для налаштування реальних пристроїв управління поза технологічними установками.
Ключові слова: нечіткий контролер, ідентифікація, інтерполяція.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-503.54+62-503.55+004.896
С. 93-99
Мова Рос.
Бібл. 8 назв.

НЕЧІТКА ПОЗИЦЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ ІЗ ФУНКЦІЄЮ РОЗВ’ЯЗКУ ЗВОРОТНОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ

І. С. Конох, В. О. Репецький, М. Кабашта
Описано алгоритм розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехніки з використанням нечіткої логіки. Запропоновано схему включення нейронного регулятора й досліджено показники якості керування. Порівняно з традиційними методами керування застосування нечітких контролерів дозволяє апроксимувати безліч розв’язків зворотної кінематичної задачі для заданої конфігурації маніпулятора. Це дає можливість швидше отримати розв’язок задачі, не вдаючись до використання складних аналітичних залежностей і рекурсивних способів пошуку оптимального розв’язку задачі.
Запропоновано програмне забезпечення для реалізації розв’язку зворотної кінематичної задачі робототехніки, яка може бути використана для керування маніпулятором Puma 560 або іншим роботом такої ж кінематичної схеми. При переналаштуванні нечітких контролерів, можливе керування маніпуляторами інших кінематичних схем.
Ключові слова: нечіткий контролер, маніпулятор, автоматичне керування.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.332-523
С. 147-152
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ю. В. Зачепа, І. С. Конох
Виконано розрахунок параметрів і запропоновано структуру адаптивної системи стабілізації вихідної напруги асинхронного генератора за мінімумом квадрата похибки регулювання за каналом збурення. Робота здійснюється за принципом зонного керування. Проведено вибір обладнання й представлено технічне рішення щодо реалізації запропонованої системи стабілізації напруги асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, система автоматичного регулювання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.2.016.3.012.6
С. 131-139
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ЛАБОРАТОРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗА АЛГОРИТМОМ ТРЕНУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

І. С. Конох, Є. Н. Кніжнік
Викладено підхід до створення дискретного регулятора як штучної нейронної мережі прямого розповсюдження, що складається з трьох нейронів з лінійною одиничною функцією активації. Налаштування регулятора відбувається відповідно до алгоритму тренування нейронної мережі, який базується на аналізі функціоналу якості. Розробку можна адаптувати для керування комплексами силовий перетворювач–двигун. Програмне забезпечення, створене в середовище LabView 8.X, дозволяє візуалізувати процес керування, аналізувати якість керування і використовується в учбовому процесі.
Ключові слова: нейронна мережа, оптимізація.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 62-503.55
С. 90-102
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

БАГАТОКОНТРОЛЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ РОБОТОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ СЕРВОПРИВОДАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ІНКРЕМЕНТАЛЬНИМИ ЕНКОДЕРАМИ

І. С. Конох, М. Ю. Базишин
Робота належить до позиційних систем керування промисловими роботами й може бути використана для модернізації або створення адаптивної системи керування робота-маніпулятора PUMA–560 з покращеними перехідними процесами й підвищеною точністю позиціонування сумісно із силовими модулями AWD–10–36 і промисловим комп’ютером.
Пристрій виконує читання сигналів сенсорів положення та струму, розрахунок керуючих впливів і формування напруги живлення приводів ланок робота-маніпулятора. Підвищення точності в динамічному режимі досягається шляхом зміни коефіцієнтів
ПІД-регулятора положення при переході з однієї до іншої частини траєкторії.
Система спостерігає за своїм станом у цілому, керує й контролює рух робота-маніпулятора, забезпечує незалежне регулювання за швидкістю й положенням кожного приводу окремо, формує керуючий вплив на силові перетворювачі з урахуванням обмежень положення маніпулятора в просторі, забезпечує двосторонній зв’язок із промисловим комп’ютером.
Ключові слова: робот-маніпулятор, регулятор положення.

УДК 621.313;004.358:62-83-523:378.162.33
№ держреєстрації 0113U001194

РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАНННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ

О.П. Чорний, А.Л. Перекрест, І.С. Конох, В.В. Найда, С.С. Романенко, Т.В. Карайбіда
Звіт з НДР: 58 с., 36 рис., 1 табл., 23 джерела.
Мета дослідження: розробка програмного забезпечення для віддаленого керування електромеханічними системами з електроприводом.
Об’єкт досліджень: Процеси в електромеханічних системах з віддаленим керуванням їх режимами роботи.
Предмет дослідження. Програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого керування електромеханічним обладнанням.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом шляхом віддаленого керування їх режимами роботи. Для розробки комп’ютерних систем віддаленого керування електромеханічним обладнанням використовувався ієрархічний підхід.
Теоретично обґрунтована можливість використання віртуальних лабораторних комплексів для дослідження режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом. Виконано аналіз особливості побудови електромеханічних комплексів з електроприводом. Обґрунтовано принцип побудови віртуального лабораторного комплексу. Розроблено прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого керування електромеханічними системами з електроприводом різних об’єктів: для теплоенергетики та навчального процесу. Впровадження роботи виконано в Кременчуцькому національному університеті для віддаленого керування системою теплопостачання та в начальний процес.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ефективність полягає у зниженні затрат на створення дослідницьких навчальних стендів за рахунок використання одиничних варіантів обладнання з віддаленим керуванням їх режимами через мережу Internet, які забезпечують виконання основних завдань дослідження режимів роботи електромеханічних систем. Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОПРИВОД, ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС, ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 004.89:621.313.333
І.С. Конох
[Конох І.С. Інформаційна технологія для управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / І.С. Конох. – Вінниця, 2013. – 23 с.]
Захист відбудеться 30 березня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету за адресою: ауд. 210, ГНК, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
Дисертаційна робота присвячена питанням створення інформаційної технології управління випробувальним комплексом, що має властивість адаптації до об’єкту випробувань за рахунок використання нечіткої логіки і дозволяє формувати оптимізовану випробувальну напругу, що підвищує ефективність випробувань.
В роботі досліджено операції, що виконуються на випробувальних дільницях, запропоновано метод їх автоматизації за допомогою сучасних комп’ютерних засобів. Для автоматизації процесу випробувань і виключення суб’єктивних чинників розроблений метод ідентифікації випробовуваної машини за цифровими зображеннями і пошук паспортних заводських даних. Для його підтримки створено алгоритмічне, інформаційне та програмне забезпечення, що автоматизує операції визначення паспортних даних асинхронного двигуна й обліку їх зміни в процесі ремонту.
З метою підвищення точності визначення параметрів схеми заміщення за методом аналізу балансу миттєвої потужності визначено характеристики напруги живлення та вимоги до спектрального складу потужності. Розроблені елементи інформаційної технології дозволяють підвищити якість роботи методу.
Розроблено структуру нечіткої системи керування спектральним складом споживаної потужності в процесі навантажувальних випробувань, відмітною рисою якої є апроксимація нечітким контролером знайдених залежностей зміни спектрів струму та потужності від спектра напруги. Створено алгоритми логічного керування роботою системи.
Проведено розробку й оптимізацію роботи регулятора струму з єдиною структурою з метою формування режимів ідентифікації та динамічного навантаження, що забезпечує якісні перехідні процеси при всіх можливих змінах параметрів асинхронних двигунів.
Створено комплекс програм, що реалізують елементи інформаційної технології.
Ключові слова: асинхронний двигун, полігармонічне живлення, нечітка логіка, регулятор струму, миттєва потужність, відео ідентифікація.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.