Коренькова Т. В.

УДК 621.65-53
ISBN 978-617-639-004-6
ББК 31.2
С. 180
Мова Рос.
Бібл. 136 назв.

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин
Монография посвящена повышению эффективности работы насосных комплексов путем использования систем активного регулирования, которые обеспечивают выполнение необходимых технологических режимов работы потребителя
с одновременной рекуперацией энергии в электрическую сеть.
Материалы монографии могут быть полезны для инженерных и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования параметров насосных комплексов с улучшенными показателями энергетической эффективности, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при разработке технических, алгоритмических и программных решений гидротранспортных комплексов с активным регулированием параметров.
[Перекрест А. Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов: Монография / А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2011. – 180 с. – Бібліогр.: С. 167–177. – ISBN 978-617-639-004-6. – рос.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 61-65
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАВІТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ 

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспіз
Розглянуто складові техніко-економічної ефективності впровадження системи автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі. Визначено капітальні витрати на систему автоматичного керування кавітаційними процесами в насосному комплексі, розраховано економічний ефект та термін окупності системи.
Ключові слова: кавітаційні процеси, насосний комплекс, система автоматичного управління, техніко-економічна ефективність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001.3:621.3.052:005.001.76
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз, О. П. Чорний, Т. В. Коренькова
Надано обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійнимихарактеристиками. Запропоновано математичний апарат для розрахунку параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності за кожною гармонікою. Показано, що даний підхід дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Розраховано параметри насичення та індуктивності, а також опір електричного контуру.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 17-21
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк
Розроблено енергетичну модель насосного комплексу, яка враховує кавітаційні коливання в трубопровідній мережі. Показано, що формування гармонічного тестового впливу на вхід енергетичної моделі дозволяє визначити частоту кавітаційних пульсацій шляхом аналізу сигналу гідравлічної потужності. Отримано, що при співпадінні частоти тестового впливу й частоти кавітаційних пульсацій форма сигналу гідравлічної потужності наближається до сигналу потужності без урахування кавітації.
Ключові слова: насосний комплекс, гідравлічна потужність, кавітаційні автоколивання, тестовий сигнал.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:004.183
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз процесів перетворення енергії у всіх елементах силової структури електромеханічного комплексу з використанням складових миттєвої потужності. Встановлено, що мірою якості енергетичних процесів у системі є ефективна потужність. Запропоновано коефіцієнт пропускної здатності енергетичного каналу електромеханічного комплексу. Доведено, що змінна складова потужності, що відображає процеси обміну енергії в системі, призводить до зниження пропускної здатності енергетичного каналу об’єкта.
Ключові слова: миттєва потужність, ефективна потужність, енергетичний канал, пропускна здатність, електромеханічний комплекс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.65:532.528

С.    57-62

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова

Виконано опис устаткування фізичної моделі насосного комплексу для дослідження кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та у трубопроводі. Розроблено метод визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу, що дозволяє визначити критичне значення відносної частоти обертання робочого колеса насоса, відповідне початку розвитку кавітаційних процесів у трубопроводі. Наведено експериментальні криві зміни напору в насосному комплексі при наявності кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та трубопроводі для різних швидкісних режимів руху потоку рідини. З урахуванням останнього в роботі виконано оцінку погрішності запропонованого методу визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу.

Ключові слова: насосний комплекс, кавітаційні процеси, фізична модель.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.65:004.183

С.    83-91

Мова  Рос.

Бібл.13 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ПОЛІГАРМОНІЙНИХ СИГНАЛІВ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова

Розглянуто механізм формування складових миттєвої потужності полігармонійних сигналів з позиції теорії множин. Запропоновано математичний апарат для визначення канонічних, неканонічних та псевдоканонічних компонент миттєвої потужності. Доведено ефект підсилення знакозмінної складової потужності через співпадіння частот канонічних и псевдоканонічних компонент. Відзначено можливість розширення комплексу оцінок енергопроцесів у просторі миттєвої потужності.

Ключові слова: миттєва потужність, полігармонійний сигнал, ефективна потужність, показники енергопроцесів.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U001901

Інв. № 0213U000553

 

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова, Ю. В. Лашко, В. О. Огарь, В. М. Сидоренко, О. М. Кравець, С. С. Романенко, Є. В. Носач, Ю. А. Смірнова, Е. В. Кореньков

Звіт з НДР: 185 с., 171 рис., 29 табл., 102 джерел.

Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальний електротехнічний комплекс для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Мета дослідження: створення дослідницького обладнання – віртуальних комплексів і систем для проведення ідентифікації і поточної діагностики перетворювачів енергії в системах електроприводу з урахуванням особливостей, притаманних реальним системам.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів перетворення енергії, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

У зв’язку із зростанням складності і різноманітності технічних об’єктів підвищуються вимоги до ефективності їх функціонування. Це приводить до ускладнення систем керування, започаткування нових алгоритмів оцінки змінних стану електромеханічних систем, застосування нечіткої логіки, нейромережевих, робастних систем тощо. Але в усіх випадках важливе місце займають питання отримання адекватних моделей об’єктів керування, формування яких у загальному випадку здійснюється на основі теорії ідентифікації.

Розвиток цих питань призвів до вирішення актуальної проблеми, що передбачає створення концепції й практичних розробок устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Результати роботи можуть бути використані на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловостей, транспорту та інш, з насиченим парком електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях, вищих навчальних закладах та організаціях, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей.

Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання будуть використовуватися в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців по технічних спеціальностях, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Ключові слова: віртуальні комплекси, ідентифікація, діагностика, перетворювачі енергії, системи електроприводу

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.