Костенко А. В.

УДК 62-83:621.313.333.072.9.016.313
№ держреєстрації 0114U005107

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З НЕСИМЕТРИЧНИМИ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Калінов А. П., Мельников В. О., Костенко А. В., Чепкунов Р. А.
Звіт з НДР: 39 с., 24 рис., 4 табл., 23 джерел.
Мета роботи. Поліпшення енергетичних показників частотнорегульованих електроприводів за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Об’єкт досліджень. Процеси перетворення енергії в асинхронному двигуні.
Предмет досліджень. Енергетичні показники частотнорегульованього електропривода при несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Розвинено методи опосередкованого визначення енергетичних показників роботи ЧРЕП без вилучення двигуна із технологічного процесу, що, на відміну від відомих, дозволяють, при мінімальній інформації про параметри схеми заміщення, оцінити енергетичну ефективність роботи АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів її роботи на основі миттєвих значень фазних струмів і напруг статора;
Набули подальшого розвитку методи компенсації несиметрії обмоток статора АД у частотно-регульованому ЕП зі скалярним керуванням за рахунок використання крос-векторної теорії миттєвої потужності, що, на відміну від існуючих, дозволяє компенсувати змінні складові споживаної потужності або електромагнітного моменту двигуна та зменшити несиметрію струмів без апаратних змін у силовому колі ЕП.
Удосконалено систему векторного керування електроприводом шляхом розділення контурів регулювання потокозчеплення та активної складової струму за кожною фазою асинхронного двигуна окремо, що, на відміну від існуючих систем керування, дає можливість налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до несиметрії електромагнітних параметрів схеми заміщення та корекції режимів роботи електропривода шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, НЕСИМЕТРІЯ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, КОМПЕНСАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.