Коваль Т. П.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 8-26
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Черный А. П., Огарь В. А., Романенко Св. С., Кравец А. М., Коваль Т. П., Усенко М. А., Билык А. В.
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. Проведений аналіз ефективності використання інформаційних технологій та застосування віртуального лабораторного обладнання в освітньому процесі загальноосвітніх закладів. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи з предмету фізика. Віртуальні лабораторні роботи забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.

УДК 371.388.8”322”(075.3)
ISBN 978-617-639-078-7
ББК 74.26
С. 144
Мова Укр.
Бібл. 41 назв.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ

Коренькова Т. В., Огарь В. О., Романенко Св. С., Чорний О. П., Кравець О. М., Мельников В. О., Перекрест А. Л., Рєзнік Д. В., Романенко Се. С., Коваль Т. П.

Посібник призначений для використання у загальноосвітніх школах і навчальних закладах нового типу. Наведено практичні заняття для школярів 10–11-х класів при проведенні технологічної практики. Заняття відповідають програмі підготовки і забезпечують вивчення основних фізичних законів у механіці, електротехніці із застосуванням сучасних електронних систем і комп’ютерних програм. Посібник є структурно завершеною роботою.
Наданий матеріал може бути корисним також у профорієнтаційній роботі при орієнтації школярів на вибір спеціальності як майбутньої професії та вищого навчального закладу для подальшого навчання.
[Т. В. Коренькова, В. О. Огарь ., Св. С. Романенко, О. П. Чорний та ін.] – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2015. – 144 с. – ISBN 978-617-639-078-7 – Бібліогр.: 41 назв. – укр.]

УДК 681.518.001.57:519.7:387.147.693
№ держреєстрації 0114U005471

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Чорний О. П., Сівякова Г. О., Романенко C. C., Чорна О. А., Коваль Т. П., Білик О. В.
Звіт з НДР: 35 с., 16 рис., 10 табл., 70 джерел, 6 додат.
Для підвищення якості, контролю процесу навчання необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до сприйняття навчальної інформації та схильність до її забування тощо, що дозволяє створити індивідуальне керування не тільки в навчальній групі, а й для кожного окремого студента.
Відомі аналітичні моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору і розрахунку параметрів та коефіцієнтів відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує теоретичних досліджень і практичних рішень.
Дослідження сприйняття навчальної інформації, з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, наприклад, здатності до її забування, для підвищення якості процесу навчання на основі експериментальних досліджень та математичного моделювання є актуальною
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є експериментальні дослідженнях процесів засвоєння інформації шляхом тестування студентів, та розрахунок на базі отриманих даних коефіцієнтів кібернетичної моделі засвоєння та коефіцієнту переносу інформації.
Задачі дослідження:
– аналіз математичних моделей для розрахунку процесу засвоєння інформації;
– експериментальні дослідження засвоєння інформації під час навчальних занять;
– визначення коефіцієнтів кібернетичної моделі і розрахунок засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять.
Об’єкт дослідження. Процес засвоєння студентами навчальної інформації
Предмет дослідження. Параметри моделей засвоєння студентами навчальної інформації
Методи досліджень. Експериментальні дослідження в студентських групах під час занять і математичне моделювання процесів засвоєння інформації на основі диференційних рівнянь.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у розвитку підходів до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісну оцінку якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення занять із самостійної та індивідуальної роботи зі студентами.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання моделей для оцінювання рівень знань студента, наприклад, на момент підсумкового чи модульного контролю, а також використання їх для реалізації індивідуалізації процесу навчання студента, маючи можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня навченості.
Ключові слова: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, МОДЕЛІ НАВЧАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.