Козій В. Б.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.382:621.313.32
С. 153-157
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗІ BLDC ІЗ КВАЗІСИНУСОЇДАЛЬНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ОБМОТОК ЯКОРЯ

В. Б. Козій
Надано результати експериментальних досліджень розробленого способу дискретної комутації обмоток якоря безредукторної синхронної машини з постійними магнітами, названого нами квазісинусоїдним. Запропонований спосіб, на відміну від традиційних способів дискретної комутації шляхом позиційного перемикання кратної трьом кількості базових векторів фазної напруги, дає змогу сформувати довільну їх кількість, яка визначається дискретністю точкового давача кутового положення ротора. Приведено результати п’яти експериментів із використанням різної кількості базових векторів фазної напруги: 6, 8, 12, 18 і 24. Для експериментальних досліджень застосовано створену нами систему безредукторного електроприводу інфранизької швидкості у складі багатополюсної синхронної машини з постійними магнітами та плати мікроконтролерного керування з відповідним інтерфейсом. Різна кількість дискретних давачів кутового положення ротора імітувалася завдяки використанню дванадцятирозрядного абсолютного енкодера. Для цього було створено п’ять різних підпрограм для мікроконтролера, які формують базові щілинності ШІМ-сигналів для керування транзисторами шестиключового трифазного інвертора напруги. Отримані експериментально для кожного з варіантів осцилограми сформованої фазної напруги й струму якоря дають змогу оцінити пульсації струму, а кутової швидкості – пульсації електромагнітного моменту, що дозволяє рекомендувати достатню дискретність комутації в конкретних застосуваннях.
Ключові слова: безредукторний електропривод, синхронна машина з постійними магнітами, давачі кутового положення ротора, мікроконтролерне керування.