Л. В. Герасименко

Інженерні та освітні технології

УДК 159.923.2
С. 57-59
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПИТАННЯ САМОЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Л. В. Герасименко, Н. М. Кузнєцова
Розкрито суть поняття “самоздійснення”, визначено його структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний (розуміння власних потреб, інтересів і життєвих цілей, усвідомлення внутрішнього потенціалу та інтенцій, ставлення до себе як до суб’єкта діяльності, бажання діяти і творити самого себе, розуміння мети, що визначає спосіб життя), діяльнісно-вольовий (внутрішня зібраність і концентрація, позиція людини як учасника свого створення: ініціативність, рішучість, активність, прийняття рішення, уміння зробити вибір і довести справу до кінця, незважаючи на виникаючі труднощі, упевненість у правильності прийнятого рішення та своїх дій, готовність нести відповідальність за прийняті рішення і вчинки), результативний компонент процесу самоздійснення виділено окремо на кожному етапі життя людини залежно від актуальної мети. Виявлено особливості формування самоздійснення в умовах навчально-виховного процесу вищої школи. Проведено порівняння понять самості (самоактуалізація, саморозвиток, самотрансцеденція, самореалізація, самовираження, самоствердження, самовизначення), що дозволяє виявити специфічні властивості, які визначають сутність процесу самоздійснення: діяльнісна природа, вікова специфіка, продовженість в часі, продуктивність процесу, свобода й відповідальність. Автори доходять висновку, що самоздійснення можна визначити як безперервний процес реалізації особистістю свого внутрішнього змісту, який передбачає незалежний вибір способу взаємодії зі світом та відповідальність людини за здійснені вчинки.
Ключові слова: самоздійснення, структурні компоненти, сутність процесу самоздійснення, специфічні властивості.