Ломонос А. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 629.423.2.015.016.2
С. 219-225
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПОЇЗДА МЕТРОПОЛІТЕНУ

А. О. Сулим, А. І. Ломонос
У даний час велика увага приділяється підвищенню енергоефективності на рухомому складі метрополітенів, що експлуатуються, у зв’язку з чим останнім часом створюються вітчизняні електропоїзди метрополітену з асинхронним електроприводом і мікропроцесорною системою управління. Однією з важливих завдань для створених електропоїздів є тяговий розрахунок із визначенням їх динамічних та енергетичних характеристик з урахуванням реальних умов руху на заданому перегоні. Слід зазначити, що існуючі алгоритми розрахунку не дозволяють враховувати особливості й специфіку мікропроцесорної системи управління, виходячи з чого випливає актуальність даної роботи. У роботі наведено алгоритми для двох режимів ведення електропоїзда метрополітену (заданого і автоведення). Введені вирази для визначення коефіцієнтів динаміки й завдання тяги (гальмування) в режимі автоведення електропоїзда метрополітену, які дозволяють ураховувати зміну його динаміки руху при різному профілю колії й підтримувати максимальне значення заданої швидкості на шкідливих ухилах.
Ключові слова: метрополітен, електропоїзд метрополітену, накопичувач енергії, режим автоведення.

УДК 621.313.2.016.3.011.72
№ держреєстрації 0113U001191

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ В СИСТЕМІ ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Д.Й. Родькін, А.І. Ломонос, Д.А. Мосюндз
Звіт з НДР: 57 с., 27 рис., 1 табл., 22 джерел.
Об’єкт досліджень: Процеси перетворення енергії в системі взаємного навантаження машин постійного струму.
Мета дослідження: розробка методики визначення параметрів нелінійностей з урахуванням процесів перетворення енергії в системі взаємного навантаження машин постійного струму.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесу перетворення енергії в системі взаємного навантаження. Експериментальні дослідження зміни нелінійних параметрів електромеханічної системи з машиною постійного струму.
Розвинені питання обґрунтування необхідності ідентифікації параметрів електричних машин під час післяремонтних випробувань. Проаналізовано системи навантаження машин постійного струму, виходячи з чого обґрунтовано актуальність ідентифікації параметрів в навантажувальному режимі. Аналіз методів визначення нелінійностей дозволив визначити недоліки існуючих методів та обґрунтувати необхідність розробки універсального методу, що дозволить враховувати особливості всіх елементів і складових електромеханічних систем, у тому числі і нелінійних. Для аналізу енергопроцесів при оцінці працездатності електричних машин запропоновано використовувати енергетичний метод на базі рівнянь балансу миттєвої потужності. Розвинені підходи до визначення параметрів нелінійностей електричних машин на прикладі системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
СИСТЕМА ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, МЕТОД ЕНЕРГОБАЛАНСУ, АПАРАТ ФУР’Є, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.3.016.3:621.313.2
А.І. Ломонос
[Ломонос А.І. Електротехнічний комплекс для випробування машин постійного струму без механічного з’єднання валів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / А.І. Ломонос. – Кременчук, 2013. – 23 с.]
Захист відбудеться 10 квітня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
У дисертації розв’язано актуальну науково-практичну задачу підвищення енергетичної ефективності обладнання під час випробування машин постійного струму шляхом використання системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів. Доведено, що застосування системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів, на відміну від існуючих комплексів для випробування, забезпечує виконання необхідних технологічних режимів роботи комплексу при менших енергетичних і матеріальних затратах. Обґрунтовано застосування у системі взаємного навантаження електромеханічного компенсатора, у ролі якого використовується підключена додаткова електрична машина постійного струму. Доведено, що з урахуванням динамічних режимів роботи у системі взаємного навантаження розрахункові значення параметрів трансформатора і напівпровідникового перетворювача енергії можуть бути зменшені з дотриманням навантажувальної здатності обладнання. Отримано регресійні математичні моделі, які пов’язують ефективні струми випробуваного двигуна, компенсатора та перетворювача енергії з параметрами керування напівпровідниковими перетворювачами у колах обмоток збудження електричних машин, що забезпечують формування навантажувального режиму та режиму компенсації змінних складових струму в силовому контурі. Розроблено алгоритми роботи та синтезовано екстремальну систему взаємного навантаження машин постійного струму, яка здійснює пошук мінімального значення струму якірного перетворювача енергії з автоматичним формуванням режимів навантаження та компенсації. Експериментально підтверджено можливість формування навантажувального режиму зі споживанням з мережі потужності втрат, що дозволяє використовувати нереверсивний напівпровідниковий перетворювач для живлення якірних кіл випробуваного двигуна та компенсатора за умови рівності їх потужностей.
Ключові слова: комплекс для випробування, машина постійного струму, система взаємного навантаження, електромеханічний компенсатор, миттєва потужність.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.