М. В. Загірняк

Інженерні та освітні технології

УДК 001.891.009.12:378.4
С. 20-23
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
Проведений аналіз існуючих методик оцінювання якості наукових досліджень з метою підвищення їх конкурентоздатності. Досліджено методологію, правила наповнення й умови індексації наукових періодичних видань і публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і SciVerce Scopus. На прикладі фахового періодичного видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» показано етапи поступового входження спочатку до національних, а згодом і до міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометрія, база даних, імпакт-фактор, цитування, стаття, наукове видання.