М.Я. Островерхов

УДК 621.3.076
С. 32-38
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

РОБАСТНА СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

М.Я. Островерхов, В.М. Пижов
За своєю природою вентильно-індукторний електродвигун є взаємопов’язаним об’єктом керування. При обчисленні параметрів схеми заміщення двигуна виникають похибки, що обумовлені допущеннями відповідної методики. Унаслідок нагрівання чи зміни кінематики механізму параметри електродвигуна та електропривода змінюються. Указані причини обумовлюють координатні та параметричні збурення, що призводять до погіршення заданої якості керування електроприводом. Метою роботи є підвищення якості керування вентильно-індукторним електроприводом в умовах невизначеності математичної моделі електропривода. Закони керування електроприводом розроблено на основі концепції зворотної задачі динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що забезпечує робастність та динамічну декомпозицію системи. Завданням зворотної задачі динаміки є знаходження такого закону керування, який забезпечує наперед задану якість керування. В основу методу покладено ідею зворотності прямого методу Ляпунова по дослідженню стійкості. Це дозволяє знаходити закон керування, за яким замкнутий контур має наперед задану функцію Ляпунова у вигляді миттєвого значення енергії. Особливістю оптимізації є досягнення не абсолютного мінімуму функціонала якості, як у класичних системах, а деякого мінімального значення, що забезпечує допустиму за технічними вимогами динамічну похибку системи. Ще однією характерною особливістю отриманих законів керування є відсутність у них параметрів об’єктів керування та операцій диференціювання, що обумовлює простоту їх реалізації.
Ключові слова: вентильно-індукторний електропривод, закони керування, робастність.

УДК 621.3.076

РОБАСТНА СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ
ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

М. Я. Островерхов, В. М. Пижов

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна. Е-mail: ostroverkhov@list.ru

За своєю природою вентильно-індукторний електродвигун є взаємопов’язаним об’єктом керування. При обчисленні параметрів схеми заміщення двигуна виникають похибки, що обумовлені допущеннями відповідної методики. Внаслідок нагрівання чи зміни кінематики механізму параметри електродвигуна та електропривода змінюються. Вказані причини обумовлюють координатні та параметричні збурення, що призводять до погіршення заданої якості керування електроприводом. Закони керування електроприводом розроблено на основі концепції зворотної задачі динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що забезпечує робастність та динамічну декомпозицію системи. Задачею зворотної задачі динаміки є знаходження такого закону керування, який забезпечує наперед задану його якість. В основу методу покладено ідею зворотності прямого метода Ляпунова по дослідженню стійкості. Це дозволяє знаходити закон керування, при якому замкнутий контур має наперед задану функцію Ляпунова у вигляді миттєвого значення енергії. Особливістю оптимізації є досягнення не абсолютного мінімуму функціонала якості, як у класичних системах, а деякого мінімального значення, що забезпечує допустиму за технічними вимогами динамічну похибку системи. Ще однією характерною особливістю отриманих законів керування є відсутність у них параметрів об’єктів керування та операцій диференціювання, що обумовлює простоту їх реалізації.

Ключові слова: вентильно-індукторний електропривод, закони керування, робастність.

В. Г. Костомаха, М. Я. Островерхов

Вентильно-індукторний електропривод з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 35–36.

У роботі проведений синтез регуляторів, які забезпечують задану якість керування вентильно-індукторним електроприводом із слабкою чутливістю до параметричних збурень шляхом оптимізації законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих  значень енергій.

В. Г. Костомаха, М. Я. Островерхов

Вентильно-індукторний електропривод з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 35–36.

У роботі проведений синтез регуляторів, які забезпечують задану якість керування вентильно-індукторним електроприводом із слабкою чутливістю до параметричних збурень шляхом оптимізації законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих  значень енергій.

В. С. Шибіко, М. Я. Островерхов

Електропривод з синхронним двигуном із постійними магнітами у ковзному режимі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 67–68.

В роботі проведено синтез регуляторів для підвищення якості керування швидкістю електропривода з синхронним двигуном з постійними магнітами в умовах обмеження керуючої дії шляхом розробки закону керування на основі концепції зворотних задач динаміки, що забезпечує ковзний режим роботи.