М. Ю. Мартиненко

Інженерні та освітні технології

УДК 378.322.014:330-057.875
С. 34-38
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА

М. Ю. Мартиненко
У роботі розглянуто завдання визначення структури культури самостійної роботи майбутніх економістів. На основі культурологічного, системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та акмеологічного методологічних підходів визначено та описано основні компоненти культури самостійної роботи: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, акмеологічний. Дослідження структури культури самостійної роботи та обґрунтування її компонентів є основою проектування технології формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу.
Ключові слова: самостійна робота, культура самостійної роботи,професійна підготовка економіста.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.738.5:378.385
С. 200-201
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПОРТФЕЛЬ WEB-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

М. Ю. Мартиненко
Розглянуто портфель WEB-ресурсів як електронний навчально-методичний ресурс, який складається з певного набору елементів та дозволяє зробити процес самостійної роботи студента більш цікавим та динамічним, а великий обсяг навчальної інформації більш структурованим та доступним. Змістом портфелю WEB-ресурсів визначено робочу програму з навчальної дисципліни в електронному варіанті, методичні вказівки, електронні підручники та посібники, лабораторні роботи, ділові ігри, тренажери з віддаленим доступом, електронні бібліотеки та/або посилання на них, завдання для проведення контролю та самоконтролю, завдання до заліку або іспиту, Інтернет посилання на навчальний та довідковий матеріал, електронні словники.
Ключові слова: самостійна робота студентів,портфель WEB-ресурсів, професійна підготовка.