Малякова М. С.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.011
С. 32-39
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОРТОГОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПРОВІДНОСТІ ТА ОПОРУ

М. С. Малякова, А. П. Калинов
Запропоновано метод аналіза нелінійних електричних кіл із використанням ортогональних складових миттєвої провідності та опору. Показано механізм формування ортогональних складових миттєвої провідності нелінійного електричного кола. Наведено й проаналізовано аналітичні вирази для складових миттєвої провідності та опору. Проведено аналіз рівнянь балансу складових миттєвої проводності та опору, на базі яких було визначено гармонійні складові струму нелінійного електричного кола, що складається з послідовно підключених активного лінійного та нелінійного опору. Доведено точність та адекватність розробленого методу шляхом порівняльного аналізу гармонійних складових струму, розрахованих із використанням запропонованого метода та отриманих унаслідок чисельного розрахунку математичної моделі досліджуваного кола. До головних переваг запропонованого методу можна віднести універсальність у використанні, а також те, що він дає мождивість оцінити вплив параметрів кола на композицію спектра струму.
Ключові слова: миттєва провідність, миттєвий опір, миттєва потужність, електричне коло, нелінійність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.011.72.018.4:519.67
С. 340-347
Мова Рос.
Бібл. 28 назв.

АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ У ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДА МАЛОГО ПАРАМЕТРУ

М. С. Малякова, А. П. Калінов
Запропоновано аналітичний метод аналізу нелінійних електричних кіл у частотній області на основі методу малого параметра. Наведено алгоритм реалізації методу малого параметра в частотній області. Обгрунтовано використання складових миттєвої провідності для реалізації аналізу електричних кіл в частотній області з використанням методу малого параметра. Проведено порівняльний аналіз запропонованого методу з класичним методом малого параметра на прикладі розрахунку нелінійного електричного кола з активно-індуктивним навантаженням. Доведено ефективність розробленого методу шляхом зіставлення кривих струму з отриманими в результаті чисельного моделювання досліджуваного кола. До головних переваг запропонованого метода можна віднести універсальність алгоритму для розрахунку різних електричних кіл, можливість оцінювати вплив параметрів кола на складові спектра струму, можливість автоматизації розрахунку.
Ключові слова: метод малого параметра, миттєва провідність, електричне коло, нелінійність.