Мамчур Д. Г.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621:333
С. 49-55
Мова Англ.
Бібл. 14 назв.

АНАЛІЗ СПЕКТРУ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ РОТОРА І СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Д. Г. Мамчур
Запропоновано метод діагностики технічного стану асинхронних двигунів на основі аналізу спектра сигналу миттєвої потужності. Даний метод є привабливим завдяки простоті вимірювань сигналів, необхідних для аналізу, а також більш надійними результатами діагностики порівняно з іншими відомими методами. Надано математичні вирази, що встановлюють зв’язок між частотами дефектів у сигналі потужності та найбільш розповсюдженими типами дефектів. З метою підтвердження працездатності запропонованого метода показано експериментальні результати, отримані на лабораторному обладнанні та тестових двигунах зі штучно створеними пошкодженнями. Результати експериментів підтвердили надійність запропонованого методу та можливість розділення одночасно наявних різних типів дефектів на основі аналізу спектра потужності двигуна. Отримані теоретичні результати можуть бути застосовані у промисловості при створенні надійних і недорогих систем діагностики асинхронних двигунів середньої й малої потужності.
Ключові слова: діагностика, асинхронний двигун, аналіз сигналу потужності.

УДК 621.313.333
ББК 31.2
М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова.
[Загірняк М. В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія / М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с. – Бібліогр.: 148 назв. – ISBN 978-617-639-037-4. – укр.]
Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.
У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.