Мамчур Д. Г.

УДК 621.313.333.044.045.004.63:681.518.54
№ держреєстрації 0114U005106

ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА СИГНАЛОМ ЕРС У ОБМОТКАХ СТАТОРА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Калінов А. П., Мамчур Д. Г., Ромашихіна Ж. І.
Звіт з НДР: 44 с., 27 рис., 16 джерел.
Мета роботи. Підвищення достовірності діагностики пошкоджень стрижнів ротора АД шляхом виділення інформаційних ознак пошкоджень, присутніх у сигналі ЕРС однієї активної сторони котушки, з використанням теорії Z-перетворення.
Об’єкт досліджень. Електромагнітні процеси в АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора.
Предмет досліджень. Інформаційні ознаки пошкоджень у сигналі електрорушійної сили в обмотках статора після відключення АД від мережі живлення.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Представлено розвиток методу діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора після відключення двигуна від мережі живлення. На основі розрахунку електромагнітного поля у повітряному проміжку асинхронного двигуна показано, що в сигналі електрорушійної сили фази обмотки статора відсутні інформаційні ознаки, які відповідають спотворенням електромагнітного поля від пошкоджень стрижнів ротора.
Запропоновано використовувати декомпозицію сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора на сигнали електрорушійних сил активних сторін котушки з використанням теорії Z-перетворення, що дозволяє виділити інформаційні ознаки пошкоджень стрижнів, які неможливо виявити у сигналі електрорушійної сили фази.
Використання вейвлет-аналізу виділеного сигналу електрорушійної сили однієї активної сторони котушки дозволяє підвищити достовірність діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів. Використання декомпозиції діагностичного сигналу, який є сумою коефіцієнтів вейвлет-розкладу сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора, дозволяє спростити процедуру виділення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора. Ефективність запропонованого методу діагностики підтверджена експериментально.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПОШКОДЖЕННЯ СТРИЖНІВ РОТОРА, ВІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА, Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.162.7 : 681.51 : 621.3
С. 38-65
Мова Укр.
Бібл. 18 назв.

МІСЦЕ КАФЕДРИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В СПІЛЬНОТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

Мамчур Д. Г.
Надано аналіз етапів становлення, розвитку та роботи кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в період 1998–2013 років. Метою аналізу є оцінка наукових, практичних та навчально-педагогічних результатів роботи кафедри, визначення місця кафедри у загальній спільноті електромеханіків. Аналіз показав, що кафедра є самодостатнім колективом, в якому активно розвивається власна наукова школа з проблематики оцінки й підвищення енергоефективності роботи електромеханічного обладнання на основі аналізу енергетичних процесів, що дає змогу виконувати практичні розробки у відповідному напрямі, проводити навчання студентів на основі передових наукових та практичних досягнень у галузі електротехніки. Міцні зв’язки з підприємствами галузі електромеханіки надають змогу розробляти й впроваджувати у виробництво власні та використовувати в роботі й навчанні передові зразки сучасного електромеханічного обладнання, що дозволяє підвищувати якість підготовки й конкурентоспроможність на ринку праці фахівців відповідних спеціальностей. Ефективне співробітництво кафедри із закордонними навчальними закладами дозволяє обмінюватися останніми досягненнями й набутим досвідом із провідними фахівцями установ-партнерів кафедри, що дає змогу використовувати в роботі та впроваджувати у навчання передові світові здобутки та інновації. Показано, що кафедра систем автоматичного управління та електроприводу на даний момент є одним із лідерів підготовки фахівців-електромеханіків на теренах України, а її міцні зв’язки з промисловими підприємствами та навчальними закладами як України, так і зарубіжних країн дозволяють займати чільне місце у спільноті електромеханіків.
Ключові слова: електромеханіка, освіта, аналіз, промисловість.