Мазуренко Л. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.332

С.    331-335

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

МАШИННО-ВЕНТИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Л. І. Мазуренко, О. В. Джура, В. І. Романенко, Л. М. Диннік, О. А. Білик

Запропоновано схемне рішення машинно-вентильного джерела електричної енергії для автономних енергосистем малої потужності постійної напруги. До складу джерела входить нерегульована турбіна змінної частоти обертання, асинхронний генератор з короткозамкненим ротором і вентильним збудженням, баластне навантаження, а також регулятор струму, споживаного системою від генератора. Розроблено блок-схему алгоритму керування джерелом, яка містить блоки керування вентильним перетворювачем, регулювання струму баластного навантаження та регулювання струму, споживаного системою від генератора. Алгоритм дозволяє відбирати від генератора задану системою потужність і утримувати частоту обертання турбіни близькою до оптимальної за критерієм максимуму аеродинамічного ККД. Наведено результати чисельних розрахунків.

Ключові слова: асинхронний генератор, вентильне збудження, турбіна.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.332

С.    412-415

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ПЕРЕДАТОЧНА ФУНКЦІЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура

Асинхронний генератор з вентильним збудженням можна використовувати для зварювання постійним струмом. Для налаштування контурів стабілізації напруги й струму, які забезпечують формування зовнішньої характеристики, необхідна передаточна функція генератора. Розглянуто нелінійну систему диференціальних рівнянь, що описує асинхронний генератор з вентильним збудженням з навантаженням у колі постійного струму в ортогональній системі координат, орієнтованій за вектором напруги статора. Показано, що передаточну функцію генератора можна отримати при лінеаризації цих рівнянь шляхом розкладання в ряд Тейлора біля робочої точки і введенні нової змінної. Наведено вирази для обчислення коефіцієнтів передаточної функції. Показано, що отримані результати дозволяють налаштувати ПІД-регулятори струму й напруги, із застосуванням яких генератор можна використовувати для зварювання.

Ключові слова: асинхронний генератор, вентильне збудження, передаточна функція

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    416-418

Мова  Укр.   

Бібл.3 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІСТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ З ПЕРІОДИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

О. В. Бібік, Л. І. Мазуренко, Л. О. Жуков

Розроблено математичну модель вентильно-індукторного двигуна з урахуванням квазістатики. Досліджено квазістатичні режими вентильно-індукторного двигуна з періодичним навантаженням однопоршневого компресора. Визначено пульсації електромагнітного моменту та ступінь нерівномірності обертання ротора. Наведено результати чисельного моделювання. Здійснено порівняльний аналіз результатів досліджень за допомогою лінійної та нелінійної математичних моделей.

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, квазістатичні режими, однопоршневий компресор, пульсацїї електромагнітного моменту й частоти обертання двигуна.