Мельников В. О.

УДК 62-83.001.76:621.313.333.045
С. 22
Мова Укр.

ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Мельников В. О.
Дисертація присвячена питанням поліпшення енергетичних показників електроприводів з векторним керуванням за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна. Аналіз існуючих систем керування асинхронними двигунами показав необхідність створення алгоритму керування, який би дозволяв проводити корекцію несиметричних режимів роботи електроприводів. У роботі запропоновано систему векторного керування АД, у якій регулювання потокозчеплення та активної складової струму виконується за кожною фазою двигуна, що дозволяє проводити роздільне налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до електромагнітних параметрів схеми заміщення відповідної фази двигуна та здійснювати корекцію режимів роботи електропривода з несиметричним двигуном шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз статора. У результаті аналізу режимів роботи системи електропривода встановлено, що ефективна корекція та поліпшення енергетичних показників АД з несиметричними обмотками досягається шляхом зменшення потокозчеплення в несиметричній фазі двигуна пропорційно до несиметрії активних опорів за фазами. Для отримання інформації про електромагнітні параметри двигуна за всіма фазами запропоновано метод ідентифікації параметрів схеми заміщення АД у передпусковому періоді при різночастотному синусоїдному живленні обмоток статора напругою низької частоти. Для підвищення точності вимірювань струму та напруги частотно-керованого електропривода розроблено метод, що базується на застосуванні фільтрів нижніх частот з подальшою цифровою корекцією сигналу.
Ключові слова: асинхронний двигун, система керування, несиметрія, енергетичні показники, компенсація, електромагнітні параметри.
[Мельников В. О. Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / В. О. Мельников. – Кременчук, 2014. – 22 с.]

Захист відбудеться 21 лютого 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 62-83-523
ISBN 978-617-639-054-1
С. 276
Мова Укр.
Бібл. 49 назв.

ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Калінов А. П., Мельников В. О.

Розглянуто загальні принципи побудови та елементну базу керуючих і силових пристроїв сучасних систем автоматизованого електропривода. Дано характеристику засобів вимірювань та наведено технічні рішення побудови вимірювальних пристроїв електричних та неелектричних параметрів електроприводів, які можуть бути використані для побудови систем керування, моніторингу, діагностики та захисту електромеханічних систем. Описано принципи побудови силових електротехнічних перетворювачів і способи та алгоритми регулювання їх вихідної напруги. Наведено технічні рішення побудови основних вузлів силових кіл та систем керування перетворювачів.
Посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Електромеханіка», та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються створенням й застосуванням сучасних систем автоматизованого електропривода.
[Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода : навч. посібник / А. П. Калінов,
В. О. Мельников. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 276 с. – ISBN 978-617-639-054-1. – Бібліогр. : 49 назв. – укр.]

УДК 62-83:621.313.333.072.9.016.313
№ держреєстрації 0114U005107

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З НЕСИМЕТРИЧНИМИ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Калінов А. П., Мельников В. О., Костенко А. В., Чепкунов Р. А.
Звіт з НДР: 39 с., 24 рис., 4 табл., 23 джерел.
Мета роботи. Поліпшення енергетичних показників частотнорегульованих електроприводів за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Об’єкт досліджень. Процеси перетворення енергії в асинхронному двигуні.
Предмет досліджень. Енергетичні показники частотнорегульованього електропривода при несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Розвинено методи опосередкованого визначення енергетичних показників роботи ЧРЕП без вилучення двигуна із технологічного процесу, що, на відміну від відомих, дозволяють, при мінімальній інформації про параметри схеми заміщення, оцінити енергетичну ефективність роботи АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів її роботи на основі миттєвих значень фазних струмів і напруг статора;
Набули подальшого розвитку методи компенсації несиметрії обмоток статора АД у частотно-регульованому ЕП зі скалярним керуванням за рахунок використання крос-векторної теорії миттєвої потужності, що, на відміну від існуючих, дозволяє компенсувати змінні складові споживаної потужності або електромагнітного моменту двигуна та зменшити несиметрію струмів без апаратних змін у силовому колі ЕП.
Удосконалено систему векторного керування електроприводом шляхом розділення контурів регулювання потокозчеплення та активної складової струму за кожною фазою асинхронного двигуна окремо, що, на відміну від існуючих систем керування, дає можливість налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до несиметрії електромагнітних параметрів схеми заміщення та корекції режимів роботи електропривода шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, НЕСИМЕТРІЯ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, КОМПЕНСАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.