Монографії та підручники

У першому випуску реферативного журналу
наведено монографії та підручники
за три попередні роки

УДК 621.3.048
ISBN 978-617-669-043-6
С. 552
Мова Укр.

ІЗОЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕНАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ І УСТАНОВКАХ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

М. В. Загірняк, Б. І. Невзлін, В. В. Орлов
Розглянуто основні електричні характеристики зовнішньої та внутрішньої ізоляції електроустановок при номінальних напругах, грозові та внутрішні перенапруги в електричних системах, захист від перенапруг і їх обмеження, ізоляційні конструкції, координація ізоляції ліній електропередачі та основного електрообладнання високої напруги.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка». Він може бути корисним також науковим та інженерно-технічним працівникам, що займаються викладеними у посібнику питаннями.
[Загірняк М. В. Ізоляція та перенапруги в електричних системах і установках високої напруги / Загірняк М. В., Невзлін Б. І., Орлов В. В. – Навчальний посібник. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 552 с. – ISBN 978-617-669-043-6. – укр.]

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-575-194-6
С. 224
Мова Рос.

МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

М. В. Загірняк, Ю. А. Бранспіз, І. О. Шведчикова
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення конструкцій і методів розрахунку магнітних сепараторів. Проведено системний аналіз відомих конструкцій магнітних сепараторів з використанням результатів історичних та патентно-інформаційних досліджень. Запропоновано нові методологічні інструменти для вирішення завдань пошукового проектування. Виконано направлений синтез нових структурних магнітних сепараторів з використанням закону гомологічних рядів. Показано різноманітність існуючих в інженерній практиці підходів до вирішення задач розрахунку магнітних сепараторів.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою магнітних сепараторів, а також може бути корисна для студентів таі аспірантів відповідних спеціальностей.
[Загирняк М. В. Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования / М. В. Загирняк, Ю. А. Бранспиз, И. А. Шведчикова. – Монография; Под общей ред. М. В. Загирняка. – К.: Техніка, 2011. –
224 с. – ISBN 978-966-575-194-6. – русс.]

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-8669-88-0
ББК 88.4
С. 194
Мова Укр.
Бібл. 127 назв.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

М. В. Загірняк , А. Б. Почтовюк
У пропонованому посібнику викладаються основні положення навчальної дисципліни «Психологія управління». На основі багаторічного досвіду детально розглядаються теоретичні засади психології управління.
Навчальний посібник складається з 13 розділів, що охоплюють всі аспекти дисципліни – від теоретичних відомостей до запитань і завдань для самоконтролю засвоєних знань, містить необхідні таблиці і список рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують психологічні проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління й ділової психології.
[Загірняк М. В. Психологія управління: навчальний посібник / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк. –- Харків: видавництво «Точка» , 2011. – 194 с. – Бібліогр.: С. 185–193. – ISBN 978-966-8669-88-0. – укр.]

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.2
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 111 назв.

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В. М. Сидоренко , О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук
Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
[Сидоренко В. М. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія / В. М. Сидоренко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук. –- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с. – Бібліогр.: С. 213–226. – 
ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

УДК 621.65-53
ISBN 978-617-639-004-6
ББК 31.2
С. 180
Мова Рос.
Бібл. 136 назв.

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин
Монография посвящена повышению эффективности работы насосных комплексов путем использования систем активного регулирования, которые обеспечивают выполнение необходимых технологических режимов работы потребителя
с одновременной рекуперацией энергии в электрическую сеть.
Материалы монографии могут быть полезны для инженерных и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования параметров насосных комплексов с улучшенными показателями энергетической эффективности, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при разработке технических, алгоритмических и программных решений гидротранспортных комплексов с активным регулированием параметров.
[Перекрест А. Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов: Монография / А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2011. – 180 с. – Бібліогр.: С. 167–177. – ISBN 978-617-639-004-6. – рос.]

УДК 621.311.07.027.4
ISBN 978-966-8931-80-2
ББК 31.2
С. 256
Мова Укр.
Бібл. 240 назв.

АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

М. М. Басов, В. С. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов’язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового електроустаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких була розв’язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.
У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов’язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
[Басов М. М. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія / М. М. Басов, B. C. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов. – Кременчук:
ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с. – Бібліогр.: С. 232–255. – ISBN 978-966-8931-80-2. – укp.]

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-71-0
ББК 31.2
С. 200
Мова Укр.
Бібл. 109 назв.

ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін
Монографія присвячена підвищенню ефективності систем захисту асинхронних двигунів електроприводів шляхом розробки нових методів і алгоритмів, що реалізують функції захисту на основі застосування показників якості перетворення енергії і забезпечують роботу системи за принципом запобігання. Запропоновані апаратно-програмні рішення. Коректність і працездатність розроблених методів і алгоритмів підтверджена лабораторними експериментами.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації, експлуатації і захисту промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу асинхронних двигунів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Автоматизований електропривод промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів і установок», «Системи енергозбереження» та інш.
[Лашко Ю. В. / Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін. – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. – Бібліогр.: С. 186–196. – ISBN 978-966-8931-71-0. – укp.]

УДК 621.382
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.261.73
С. 144
Мова Укр.
Бібл. 42 назв.

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, В. М. Кутін., М. І. Лісний, В. І. Поярков, О. Є. Мєльник, О. О. Удовенко
У посібнику наведено типові задачі, теоретичні положення і приклади розв’язання поставлених задач, лабораторний практикум. Зокрема: побудова діагностичної моделі елемента системи діагностування і визначення функції передачі, визначення передачі, найбільш чутливої до зміни параметрів елементів; визначення умов робото здатності об’єкта, побудова програми пошуку пошкодженого елемента за параметрами надійності, на основі інформаційного алгоритму, за методом «віток та границь», комбінованим методом. Лабораторний практикум пропонує дистанційний метод вимірювання температури нагрітих тіл, визначення ізоляційних характеристик високовольтного обладнання, хроматографічний аналіз розчинених в оливі газів.
[Сінчук О.М. Технічна діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, В.М. Кутін, М.І. Лісний, В.І. Поярков, О.Є. Мєльник, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 144 с. – Бібліогр.: 42 назв. –
ISBN 978-617-639-016-9. – укр.]

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN 978-617-639-010-7
ББК 30.82
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У навчальному посібнику узагальнено досвід читання лекцій з основних розділів теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – ISBN 978-617-639-010-7. – укр.]

УДК 681.518.54:621.31.031
ISBN
ББК 30.82
С. 264
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

Технічна діагностика електротехнічних систем

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
У моногрфії узагальнено узагальнено основні розділи теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо її реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних.
Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
[Сінчук О.М. Основи надійності та технічної діагностики електроустаткування промислових підприємств: Монографія / О.М. Сінчук, М.І. Лісний, І.О. Сінчук, Є.І. Скапа, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 264 с. – Бібліогр.: С. 262 . – укр.]