Монографії та підручники

УДК 621.313.301
ББК 31.2
В.А. Огарь, Д.И. Родькин
[Огарь В.А. Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы: монографія / В.А. Огарь, Д.И. Родькин. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 320 с. – Библиогр.: 116 назв. – ISBN 978-617-639-022-0. – рус.]
Монография посвящена усовершенствованию методов определения потерь в стали путем учета свойств магнитной системы при исследовании характеристик асинхронных двигателей и систем электропривода.
Книга может быть полезна для инженеров и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при изучении курсов «Моделирование электромеханических систем», «Энергетические процессы в электромеханических системах», «Энергоресурсосбережение в электроприводе» и т.п.

УДК 697.922:628.852.2
ББК 31.2
С. В. Сукач, Ю. І. Шульга
[Сукач С.В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія / С.В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. – Бібліиогр.: 107 назв. – ISBN 978-617-639-026-8. – укр.]
Монографія присвячена удосконаленню систем контролю та управління провітрюванням, дослідженню процесів, що протікають у приміщенні під час зміни параметрів повітряного середовища. Значну увагу приділено системам управління вентиляцією та проведенню досліджень мікрокліматичних параметрів з використанням математичного моделювання.
Матеріали монографії рекомендовано для фахівців за напрямом «Охорона праці» при вирішенні проблем зі створення заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Деякі розділи можуть бути корисними при навчальній підготовці інженерного персоналу за напрямом «Електромеханіка», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідних напрямів.

УДК 621.313.333
ББК 31.2
М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова.
[Загірняк М. В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія / М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с. – Бібліогр.: 148 назв. – ISBN 978-617-639-037-4. – укр.]
Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.
У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

УДК 621.313.3
ББК 31.2
М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный
[Загирняк М. В. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей: монографія / М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный. – Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2013. – 164 с. – Библиогр.: 165 назв. – ISBN 978-617-639-040-4. – рус.]
Рассмотрены методы определения электромагнитных параметров электромеханических систем. Показана возможность использования составляющих мгновенной мощности при определении электромагнитных параметров асинхронных двигателей. Приведены результаты идентификации параметров электромеханических систем с учетом нелинейностей.
Рекомендовано для специалистов в отрасли разработки систем диагностики электромеханических систем и студентов дневной и заочной форм обучения по направлению «Электромеханика».