Мосюндз Д. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62.83.523:621.3.011.001.3
С. 48-57
Мова Англ.
Бібл. 24 назв.

ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. А. Мосюндз
Розглянуто існуючі методи оцінювання та ідентифікації параметрів електромеханічних систем. Показано, що основним недоліком відомих методів є неможливість отримання достатньої кількості ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Запропоновано математичний апарат для визначення параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності кожної гармоніки. Розглянуто можливості застосування енергетичного методу на прикладі ідентифікації параметрів нелінійної індуктивності. Показано, що такий підхід на основі балансу потужностей елементів джерела і споживача на кожній гармоніці окремо дозволяє отримати необхідну кількість рівнянь для визначення будь-яких параметрів електромеханічних систем.
Ключові слова: енергетичний метод, нелінійності, апарат миттєвої потужності, ідентифікація параметрів

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83-523.003.12
С. 8-17
Мова Англ.
Бібл. 18 назв.

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ

Д. А. Мосюндз, Д. Й. Родькін
Показано, що процеси перетворення енергії ускладнюються при наявності нелінійних елементів або процесів, у зв’язку з чим погіршуються показники якості перетвореної енергії, швидше відбувається знос електромеханічного обладнання, збільшуються втрати й т.ін. Тому для ефективного використання та управління енергопроцесами актуальним є визначення оцінок енергопроцесів в електричних ланцюгах шляхом ідентифікації параметрів нелінійностей, що істотним чином впливають на процеси енергоперетворення в системі. Запропоновано метод ідентифікації, заснований на понятті миттєвої потужності. Відомо, що навіть при синусоїдальній живлячій напрузі й наявності нелінійних елементів струм у ланцюзі несинусоїдальної форми. Використання апарату миттєвої потужності дає можливість отримати кількісну оцінку складових енергопроцесів на кожній гармоніці, що дозволяє скласти систему з достатньою кількістю рівнянь для визначення невідомих параметрів як лінійних, так і нелінійних енергетичних систем.
Ключові слова: електромеханічна система, нелінійність, миттєва потужність, спектральний аналіз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 18-26
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ПСЕВДОСИГНАЛІВ НАПРУГИ ТА СТРУМУ

А. Л. Потапов, Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз
Електромагнітні параметри асинхронних двигунів необхідні для визначення втрат у сталі та міді, перевантажувальної здатності двигуна, а також розрахунку й побудови робочих характеристик. Зміна електромагнітних параметрів асинхронного двигуна може бути викликана виробничим браком, інтенсивною експлуатацією або проведенням ремонтних робіт. Таким чином, виникає необхідність визначення параметрів із заданою точністю. Однак не існує універсального методу, придатного для двигунів різних потужностей, особливо без відриву від виробництва. Одним із сучасних методів є метод, в основі якого лежить баланс складових миттєвої потужності для кожного з елементів Т-подібної схеми заміщення. У свою чергу, різноманіття компонентів миттєвої потужності дозволяє скласти достатню кількість ідентифікаційних рівнянь. Істотним недоліком методу є необхідність використовувати додаткове джерело полігармонічної напруги, що тягне за собою збільшення собівартості комплексу. Таким чином, для вирішення цієї проблеми розглянуто можливість і показано ефективність використання псевдосигналів струму і напруги, які прийнято називати «псевдополігармонічними». Показано різні способи формування псевдосигналів, а також принципи, на основі яких проводиться побудова сигналу. Як альтернативний варіант псевдополігармонічним сигналам запропоновано метод із використанням фіктивного джерела живлення низької частоти. Показано ефективність визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів із використанням псевдоджерел для різних частот напруги живлення.
Ключові слова: асинхронний двигун, енергетичний метод, фіктивне джерело, миттєва потужність.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333
С. 55-89
Мова Рос.
Бібл. 37 назв.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСТОТНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз
Клас ідентифікаційних завдань безперервно розширюється, в основному, у зв’язку із дедалі вищими потребами через зростання особливостей і класу розв’язуваних технічних і технологічних завдань. Завдання ідентифікації – визначення параметрів електрообладнання найрізноманітніших електромеханічних систем. Стосовно електромеханічних пристроїв – визначення електромеханічних і електромагнітних параметрів електричних машин. Щорічно з’являється більше двохсот робіт, присвячених згаданій науково-технічній задачі. Спектр методів ідентифікації параметрів електрообладнання надзвичайно широкий – від найпростіших, що базуються на елементарних уявленнях про фізичні процеси і схемах заміщення, до складних, що базуються на складних математичних моделях пристроїв і систем.
Аналіз показує, що найбільший інтерес дослідників викликають різні варіанти частотних методів, особливо таких, де уявлення про процеси підтверджуються енергетичними моделями процесів, переважно в частотній області, чому присвячено досить великий перелік результатів досліджень, виконаних у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Особливість цих робіт у тому, що при достатньо широкому спектрі використання частотних підходів при вирішенні конкретних завдань (різночастотного живлення обмоток двигуна, полігармонічної напруги, псевдополігармонічного живлення, використання псевдоджерел змінної напруги та ін.) використовується оригінальний, багатообіцяючий енергетичний метод, який базується на рівняннях енергетичного балансу складових миттєвої потужності, споживаної джерелом живлення, і елементів схеми заміщення електричної машини, що враховує ті чи інші фізичні явища. Метод енергетичного балансу можна застосовувати для наскільки завгодно складних схем заміщення машин змінного та постійного струму. Важливість і перспектива розглянутого методу в тому, що його можливо застосовувати для ідентифікації не тільки електричних ланцюгів, але й механізмів і машин з іншими принципами перетворення енергії з лінійними та нелінійними характеристиками.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергетичний баланс, ідентифікаційні рівняння та системи.

УДК 621.313.2.016.3.011.72
№ держреєстрації 0113U001191

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ В СИСТЕМІ ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Д.Й. Родькін, А.І. Ломонос, Д.А. Мосюндз
Звіт з НДР: 57 с., 27 рис., 1 табл., 22 джерел.
Об’єкт досліджень: Процеси перетворення енергії в системі взаємного навантаження машин постійного струму.
Мета дослідження: розробка методики визначення параметрів нелінійностей з урахуванням процесів перетворення енергії в системі взаємного навантаження машин постійного струму.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесу перетворення енергії в системі взаємного навантаження. Експериментальні дослідження зміни нелінійних параметрів електромеханічної системи з машиною постійного струму.
Розвинені питання обґрунтування необхідності ідентифікації параметрів електричних машин під час післяремонтних випробувань. Проаналізовано системи навантаження машин постійного струму, виходячи з чого обґрунтовано актуальність ідентифікації параметрів в навантажувальному режимі. Аналіз методів визначення нелінійностей дозволив визначити недоліки існуючих методів та обґрунтувати необхідність розробки універсального методу, що дозволить враховувати особливості всіх елементів і складових електромеханічних систем, у тому числі і нелінійних. Для аналізу енергопроцесів при оцінці працездатності електричних машин запропоновано використовувати енергетичний метод на базі рівнянь балансу миттєвої потужності. Розвинені підходи до визначення параметрів нелінійностей електричних машин на прикладі системи взаємного навантаження без механічного з’єднання валів.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
СИСТЕМА ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, МЕТОД ЕНЕРГОБАЛАНСУ, АПАРАТ ФУР’Є, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.