Некрасов В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.318
С. 85-91
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАГНІТНОГО ПІДВІСУ КЛАСИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

В. О. Некрасов, Р. М. Донченко
Магнітна левітація є процесом левітації об’єкта за рахунок використання магнітного поля. Це знаходить все більш широкого застосування у різних галузях промисловості. Системи, що використовують електромагнітну силу притягання для утримування об’єкта в просторі, отримали назву систем магнітного підвісу.
Аналіз публікацій показав, що найбільша увага при дослідженні таких систем в основному приділяється створенню магнітних підшипників та систем керування для них. Проте проблема оптимального проектування геометрії магнітної системи магнітних підвісів у літературі висвітлена недостатньо. У таких системах, в основному, розробляється алгоритм керування, який є доволі складним, оскільки для гасіння збуджених коливань окрім абсолютного положення потрібно також враховувати швидкість його зміни та гістерезис магнітної системи, і також повинен швидко змінюватися струм. Однак останнє накладає певні вимоги й на параметри самого електромагніту: малий активний опір (менші втрати потужності, нагрівання), мала індуктивність електромагніту (можливість швидкої зміни сили струму), велика магнітна сила. Складність виконання всіх умов одночасно робить актуальним вирішення завдання оптимального проектування магнітної системи для таких систем.
Дана робота містить результати аналізу сучасного стану цієї проблеми, опис структури досліджуваної системи, аналіз впливу відстані до об’єкта на індуктивність котушки електромагніту, математичну модель класичної системи магнітного підвісу, її реалізацію та результати аналізу в програмному пакеті MatLab.
Ключові слова: магнітний підвіс, математична модель.