О. А. Сакун

Інженерні та освітні технології

УДК 57.043+575.167+534.29+613.648.2
С. 46-54
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ПІД КОРОТКОТРИВАЛОЮ ОДНОЧАСНОЮ ДІЄЮ ШУМУ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВІД СИМЕТРИЧНОГО ТА АСИМЕТРИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНІВ

В. В. Никифоров, О. П. Чорний, О. А. Сакун
Розглянуті особливості дії електромагнітного поля на живі організми. Описані етапи вивчення впливу шуму та електромагнітного випромінювання на біоту. Охарактеризована методика дослідження, наведені дані точкових замірів. Установленазалежністьактивностітест-об’єктів (DrosophilamelanogasterL., DaphniamagnaStraus) від тривалості таінтенсивності шкідливихчинників.Проаналізованівідмінностіреакціїбіологічнихсистемпіддієюсиметричногоінесиметричногорежимівдвигунівпромисловоїпотужності.Визначені критичнірівні індукціїмагнітногополя, яківикликаютьвиснаження і загибельтест-об’єктів.
Ключові слова: активність, електромагнітневипромінювання, тест-об’єкти, симетричнийрежим, несиметричнийрежим.