О. Фаєрман

Інженерні та освітні технології

УДК 378. 018 (477)
С. 106-109
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Н. П. Волкова, О. Фаєрман
Робота присвячена актуальній проблемі – компетентності викладача вишу у здійсненні професійної комунікації як показника їх конкурентоздатності. Презентоване авторське бачення феномену «компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації» яке розглядається як інтегральне особистісне утворення; передбачає усвідомлене розуміння цінності педагогічної комунікації і визначає цілеспрямовану діяльність щодо оволодіння нею, розуміння необхідності пізнання самого себе як комунікативної особистості (своїх переваг і недоліків), усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації, здійснення експертизи власних комунікативних дій і прийнятих рішень; сформовану сукупність узагальнених комунікативних умінь та розвинутий емоційний інтелект. Здійснено структурний аналіз феномену „компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації” як системи взаємопов’язаних компонентів: ціннісне ставлення до професійної комунікації, сукупність узагальнених комунікативних умінь, емоційний інтелект. Обґрунтовано зміст кожного компоненту досліджуваного феномену. Автор доходить висновку, що глибоке розуміння сутності досліджуваної компетентності дозволяє чітко визначити мету підготовки майбутніх викладачів вишу в умовах їх навчання в магістратурі.
Ключові слова: компетентність, професійна комунікація, компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації.