О. І. Беспарточна

Інженерні та освітні технології

УДК 37.018
С. 32-35
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
Розглянуто необхідність формування у системі освіти моральних, інтелектуальних, дидактичних принципів і норм її створення, подачі та розповсюдження інформації. Проаналізовано ознаки вступу суспільства в інформаційну еру. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність. Виявлено взаємозв’язки системи освіти та інформаційного суспільства та зпрогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Виокремлено основні виклики інформаційного суспільства системі освіти. Визначено сутність інформатизації освіти. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, система освіти, модернізація.

Інженерні та освітні технології

УДК 378
С. 125-127
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак
Обґрунтовано важливість використання інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних та високоадаптивних фахівців. Розвитку сучасного суспільства притаманне інтенсивне впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в різні галузі. Зростає потреба в удосконаленні підходів та форматів вищої освіти, за яких інноваційні технології стали б невід’ємною складовою педагогічної діяльності викладачів та інструментом посилення мотивації до навчання студентів. Висвітлено спонукальні чинники впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, їх основні переваги та труднощі у використанні. Доведено, що інноваційна діяльність у вищій освіті – це об’єктивний процес, якого в умовах глобалізації вимагає ринок освітніх послуг. Охарактеризовано основні дидактичні принципи: забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, сприяння професійно-творчому розвитку, реалізація практик особистісно-орієнтованого навчання, орієнтація на інновації. В умовах інтеграції вітчизняної освітньої системи у світову, а також враховуючи поширення впливу інформаційних технологій на всі сфери життєдіяльності суспільства, наголошено на необхідності враховувати сучасні досягнення педагогічної теорії та практики, а також досліджувати перспективні напрями подальшого розвитку педагогічної
науки.
Ключові слова: інноваційні технології, навчально-виховний процес, дидактичні принципи.