O. M. Солошич

Інженерні та освітні технології

УДК 371.693
С. 39-41
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

І. О. Солошич, O. M. Солошич
Обґрунтовано необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, які здатні поєднати в своїй професійній діяльності досягнення науки та результати особистої науково-дослідної діяльності. Розглянуто дослідну виробничу функцію та типові задачі діяльності фахівців напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Виділено дослідницьку компетентність майбутніх фахівців-екологів, що поєднує в собі когнітивну, аксіологічну, або мотиваційно-ціннісну, методологічну, праксеологічну, діяльнісну, комунікативну, рефлексивну, емоційно-вольову, контрольно-оціночну компоненти. Відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів розроблено зміст критеріїв, що дозволяють визначити рівень її сформованості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціональний, комунікативний, особистісно-смисловий.
Ключові слова: дослідницька компетентність, фахівці-екологи, структурні компоненти.