О. П. Чорний

Інженерні та освітні технології

УДК 57.043+575.167+534.29+613.648.2
С. 46-54
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ПІД КОРОТКОТРИВАЛОЮ ОДНОЧАСНОЮ ДІЄЮ ШУМУ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВІД СИМЕТРИЧНОГО ТА АСИМЕТРИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНІВ

В. В. Никифоров, О. П. Чорний, О. А. Сакун
Розглянуті особливості дії електромагнітного поля на живі організми. Описані етапи вивчення впливу шуму та електромагнітного випромінювання на біоту. Охарактеризована методика дослідження, наведені дані точкових замірів. Установленазалежністьактивностітест-об’єктів (DrosophilamelanogasterL., DaphniamagnaStraus) від тривалості таінтенсивності шкідливихчинників.Проаналізованівідмінностіреакціїбіологічнихсистемпіддієюсиметричногоінесиметричногорежимівдвигунівпромисловоїпотужності.Визначені критичнірівні індукціїмагнітногополя, яківикликаютьвиснаження і загибельтест-об’єктів.
Ключові слова: активність, електромагнітневипромінювання, тест-об’єкти, симетричнийрежим, несиметричнийрежим.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 171-174
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу до ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи які забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 181-183
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КІБЕРНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

О. П. Чорний, В. К. Титюк, А. Бердай
Розвинуто метод оцінювання якості знань студентів на основі кібернетичної моделі. Визначення параметрів моделі виконано шляхом рішення оберненої задачі знаходження коефіцієнтів диференційного рівняння кібернетичної моделі за коефіцієнтами рівняння його рішення. Рівняння рішення знайдено у вигляді регресійної моделі вигляд якого співпадає з аналітичним розв’язком рівняння кібернетичної моделі. Коефіцієнти регресійної моделі розраховані на основі експериментальних досліджень у студентських групах під час семестру шляхом їх тестувань і оцінювання рівня засвоєння і накопичення інформації на протязі семестру. Використання отриманих моделей дозволяє оцінювати рівень знань студента, наприклад, на момент підсумкового чи модульного контролю, а також використовувати їх для реалізації індивідуалізації процесу навчання студента, маючи можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня навченості.
Ключові слова: параметри кібернетичної моделі, експериментальні дослідження тестування студентів, оцінювання знань