Огарь В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК УДК 621.313
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З НЕСИМЕТРІЄЮ ОБМОТОК СТАТОРА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, В. О. Огарь
Наведено математичну модель асинхронного двигуна у фазних координатах для досліджень режимів роботи електродвигунів з несиметрією обмоток статора. За порівнянням результатів моделювання з експериментально виміряними сигналами проведено оцінку точності відтворення електромагнітних та електромеханічних процесів, що протікають у двигуні. Для отримання більш достовірної інформації розрахунки в математичній моделі проводилися для реальних виміряних сигналів фазних напруг статора двигуна. Результати проведених досліджень показали, що зі збільшенням ступеня несиметрії коефіцієнт детермінації дещо зменшується, але у рамках реально існуючих рівнів несиметрії (до 10 %) розроблена математична модель є адекватною.
Ключові слова: несиметрія, обмотки статора, електромагнітні параметри.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U001901

Інв. № 0213U000553

 

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова, Ю. В. Лашко, В. О. Огарь, В. М. Сидоренко, О. М. Кравець, С. С. Романенко, Є. В. Носач, Ю. А. Смірнова, Е. В. Кореньков

Звіт з НДР: 185 с., 171 рис., 29 табл., 102 джерел.

Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальний електротехнічний комплекс для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Мета дослідження: створення дослідницького обладнання – віртуальних комплексів і систем для проведення ідентифікації і поточної діагностики перетворювачів енергії в системах електроприводу з урахуванням особливостей, притаманних реальним системам.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів перетворення енергії, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

У зв’язку із зростанням складності і різноманітності технічних об’єктів підвищуються вимоги до ефективності їх функціонування. Це приводить до ускладнення систем керування, започаткування нових алгоритмів оцінки змінних стану електромеханічних систем, застосування нечіткої логіки, нейромережевих, робастних систем тощо. Але в усіх випадках важливе місце займають питання отримання адекватних моделей об’єктів керування, формування яких у загальному випадку здійснюється на основі теорії ідентифікації.

Розвиток цих питань призвів до вирішення актуальної проблеми, що передбачає створення концепції й практичних розробок устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Результати роботи можуть бути використані на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловостей, транспорту та інш, з насиченим парком електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях, вищих навчальних закладах та організаціях, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей.

Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання будуть використовуватися в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців по технічних спеціальностях, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Ключові слова: віртуальні комплекси, ідентифікація, діагностика, перетворювачі енергії, системи електроприводу

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313.333–523

№ держреєстрації 0111U009289

Інв. № 0213U007223

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ

З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ В СТАЛІ

В. О. Огарь, А. В. Свистун

Звіт з НДР: 38 с., 23 рис., 6 табл., 20 джерел.

Об’єкт дослідження: математичні моделі систем керування асинхронного двигуна, структурна схема і принцип функціонування обладнання.

Мета роботи: дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном із урахуванням нелінійності кривої намагнічування і втрат в сталі.

Електричні двигуні в ході експлуатації, а також ремонтних робіт, зазнають істотних змін в своєму функціонуванні. Природне старіння сталі статора, також погіршення його магнітних властивостей в результаті ремонту призводять до зменшення рівня номінального насичення. В двигунах змінного струму явище насичення призводить до нелінійної залежності потокозчеплення в зазорі і індуктивності контуру намагнічування від струму двигуна. Дана зміна призводить до відхилень параметрів двигуна. Для систем керування двигунами змінного струму необхідно враховувати це явище і втрати в сталі певним блоком. В даній роботі приведено огляд існуючих систем керуванням асинхронними двигунами, їх переваги і недоліки. За основу для досліджень була обрана система векторного керування із бездатчиковим визначенням головного магнітного потокозчеплення. Для неї створено блок урахування нелінійності кривої намагнічування і втрат в сталі, і включено до її складу. Отримані перехідні характеристики підтверджують необхідність застосування такого блоку для корегування роботи замкненої системи керування. Подані рекомендації щодо створення даної системи на реальному обладнанні для впровадження на виробництві і автоматизації технологічних процесів.

Результати НДР можуть бути використані в навчальному процесі для наочної демонстрації студентам способів керування електродвигунами.

Економічний ефект полягає у створенні бази для досліджень систем керування із врахуванням втрат в сталі.

Ключові слова: СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, НЕЛІНІЙНІСТЬ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ, ВТРАТИ В СТАЛІ, БЛОК УРАХУВАННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.